Sign up ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free.

I've generated a pdf using Django-pisa.. the PDF content is taken from database which is in the correct alignment but can't get it done right on the PDF....

I've used:

filename = "/home/anoop/DjangoCodes/hello.pdf"
  c = '''<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
  <style type="text/css">
  @font-face {font-family: code2000;src: url(dhivehi.otf.ttf);}
  html {font-family: code2000;dir: rtl;unicode-bidi:bidi-override;}
  </style>
  </head><body><div dir='rtl'>%s</div></body></html>''' % content_text
  print c
  pdf = pisa.CreatePDF(c,file(filename, "wb"))
  if not pdf.err:
    pisa.startViewer(filename)

content_text contains the dhivehi text..

Example : content_text: އެގޮތުން އައްޑޫގެ މަރަދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫ އާއި ފޭދޫ އަށްވެސް އުދަ އަރާފައިވާ ކަމަށް

    text in pdf: ‫ށަމަކ ާވިއަފާރައ ަދުއ ްސެވްށައ ޫދޭފ ިއާއ ޫދޭފޫދަރަމ ިއާއ ޫދަރަމ ެގޫޑްއައ ްނުތޮގެއ‬
share|improve this question

1 Answer 1

I faced similar problem and I solved it by change the fonts (e.g. Arial Unicode MS, DejaVuSerif) which can display these type of characters.

Edit:

I used mpdf library (unicode support) which is written in PHP. I was working on dynamic PDF creation with russian language (Cyrillic) and I faced the similar problem. At that time I was using arial font and then I switched to ArialUni,DejaVuSerif fonts and my problem was solved.

share|improve this answer
1  
As it stands your answer is a bit short. Could you provide more details? – Paul Hiemstra Oct 20 '12 at 18:51

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.