Stack Overflow is a community of 4.7 million programmers, just like you, helping each other.

Join them; it only takes a minute:

Sign up
Join the Stack Overflow community to:
 1. Ask programming questions
 2. Answer and help your peers
 3. Get recognized for your expertise
  <html>

  <head>
  <title>test</title>
  <script src="external/jquery-1.6.2.js"></script> 
  <script type="text/javascript" src="js/html2canvas.js"></script> 

  <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function() {
   $('body').html2canvas();
   var queue = html2canvas.Parse();
   var canvas = html2canvas.Renderer(queue,{elements:{length:1}});
   var img = canvas.toDataURL()
   window.open(img);
 });
  </script>
  </head>

  <body>     
  <h1>Testing</h1>
  <img src='http://localhost:8080/test/images/1.jpg'>
  </body>
  </html>

Shouldn't I be seeing a new window open up with this webpage as an image? What am I missing?

share|improve this question
    
What are you seeing? – alex Oct 31 '12 at 1:25
    
Sorry... The html page loads fine. No new window opens after though with the webpage as an image. – Chris Oct 31 '12 at 1:26
up vote 7 down vote accepted

If you're new to html2canvas as I am- below is some boilerplate code to get you started. Hope it helps someone else.

<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>test2</title>

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="html2canvas.js"></script> 


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
var target = $('body');
html2canvas(target, {
  onrendered: function(canvas) {
  var data = canvas.toDataURL();
  alert(data);
  // data is the Base64-encoded image
  }
});
});
</script>    

</head>
<body> 
<h1>Testing</h1>
<h4>One column:</h4>
<table border="1">
<tr>
 <td>100</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

Note- I am using v0.34.

You can then use the toDataUrl() as a src tag in another html page (or whatever you want to do from here):

<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>TEST toDataUrl() DATA FROM PREVIOUS CODE PAGE</title>
</head>
<body> 
<h1>Testing html2canvas</h1>
<img src='data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABVYAAAKWCAYAAACidsIoAAAVNUlEQVR4nO3dP4gc1x0H8G+xhRoJIWRQCoPtAxsSsBE4ITYk9haBNAIbDDF2ZbgiVVCIOwtzjV2kORKcVIGEFCEBFy6dyikWggtjcOFKlXAhVKlUtylmJ/fu3Zu53Ttr/5w+H3hIO783M7+58subNwkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMA5XU9y43sakzX3vopL6XoEAAAAADi3WZJ5Mb5L8u1iPKpq8yR3R+p7a+59WdMc9Xo3ybXNtgMAAAAA7Lo+WP1XkqcGakPh6STJbwZq63Z1pHY/x5/hw7V0BAAAAABcWLPFaL3Gf1qw2nt/pLYOkyT3Rur1MxyuoykAAAAA4OKaJXllpLZMsHol3av2mwpWP0zX25DPcvwZfrWOpgAAAACAi+uzkdqywWqS/H2k9jhNc9TbkGtJ/phuX9h319EUAAAAAHCx7Y/UVglW30jyzPfa2elu5vgHtAAAAAAANm6VYLVlkuTGYrT2cG25uph/qTh2uXH+Kzkeqs6Le91YnHO1OtaP8kNXl5aY0z/H9SWfoX6WsTH20S0AAAAAYAedNVh9Nsmni/l3kzxIF4J+lOOBaenlxdxH6V7Zf5Tkr+lWwc6q++43+qrHfpI7ORm+1h+vejXJw4E5k0XP5TXuplspO+RSkg8Wzzxf/PvdSJ8+pAUAAAAAF8xZgtVbOQoi+20GJsW1vkq352np58X1n18cu5Sjj1KV930rXfD6ICd7+7YYby/mX8vJcLUOMydJ7ldz/pmjULgOXh81niFJnk5yr7pPv9L2cKDXO43rAAAAAAA7bNVgtfyQ1P0cf33/VoaDzfI+dWDZB5L1fVurVpd9jtYq0dazvr+otcLZ96rzJ0m+qea8WNSfq2pje9sCAAAAADtslWB1kuOrNX9f1Z+vrvNcUSuP3023lUDvSrqQdt3B6izHg+G6Xj/fNKf3U696vTLSMwAAAACwo1YJVutgsV6RuVfVyxWfrX1Qy/1Y99PttVp63MHq2KraVn2Zfur6j0d6BgAAAAB21CrB6q+reb9L99X7fryc4WCy3n+0Hw+T/GzgftsWrL63RD91/fnGHAAAAABgx60SrNbh6IMc/5hUPT4pzr2W7qNWrXB1nu4jVrVtC1Z/2OhnUs0pa/UetAAAAADABXGeYLUVho6ZpNu3dChcrbcW2LZgNY3+XylqN6vadKRfAAAAAGCHnWcrgNkK97lc/P/ldB+wqu/7qDpnG4PVvq9+z9h7SV5YjP7DXg8WzwgAAAAAXFDn+XjVPMmLI9cuw9Q6hJ0k+aBxvWeKOdsarCbJj9LtD1tuffC3JK/F6/8AAAAAcOGtEqxOcrQqsx/fpNs/tfaLxejNk9xqzCtXwd6vamPBah1erjNY/WDRa+u5AQAAAIALbpL2Xqdje4O2Vq3eTfJmkhvpXon/KCdDyf5V/5sj16v3WG3d660kLyX5b5Irxdwvq3l/avReB6f1nNPqyVHY26oBAAAAABfY9XQB6F/SDlbvpgsvb6T9WvutHO0x2hofNs6bJ/lu8e9H6V75fyHJV4tjf26cM0nyeeP6j3IU/l5N8s7AnNfSbUdwafH/1pyfLua82ajfX/wd+r4mxXP317/RGOUWCAAAAADABfGPHN8bdGw8M3CNy+lWb/67mHsnybMD8/+w+PcHi/O+XJzzSbr9SodMkrxbzP+4usedU/p/O8mrS8xZ5m+wl+EwuRXafprk6ZFnAwAAAAC48CbpVrEuG672Aetzm2gWAAAAAGBbTDO+DcLQ1ggAAAAAAE+sy0l+my4wfZD21gEPczxYrT/kBQAAAADwxHgxR6tVf3nK3GdztG3A/mPuCwAAAABga72Xo1WoN0+Zey1dsHovyZXH3BcAAAAAwNa6luTzdMHqw3QrUV9KcqMYP0lye1H/T5KnNtEoAAAAAMC2eTrJO0k+zsn9VT9O8kaSqxvrDgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiraZJ5NWYb7eh0Za8AAAAAAGs1y8kgdS9HoeV0E00toQyDAQAAAADW5jDD4eR+UdtbZ1NLEqwCAAAAABvRB5OHjVq5anV/nU0tSbAKAAAAAKxdGUwOBaf1fquz6pyhYHasNtZH3Utdmw7U6nvuV/XDgTmz6hrlCt7+XmXAPBuY0+oHAAAAALiAzhKsliHjYfW714eX+8U1hq7f93BYzJ1Xtf7c/rrTql7e+7A6p/9dhrtlmLqXk0Fpf59yz9n9gTnldQWrAAAAAPAEOG+wutf4nRwFl+XvMqQs9aFm6wNZs7SD1Fn1+6zB6tCcsWB1NjIHAAAAAHhCrLrH6jLB6nxgtNThaau3oRWqglUAAAAAYCPKV9yXqa0SrLbC0lofcraCXStWAQAAAICt1QofW4Fp63hrXn+9MnQcCiDLcLQ8fy/n22O1f5ZWcPu4glV7rAIAAADAE6YMBet9VUuzql7/7pUfhKrD2dp+NXe6ZK3V617jeOujU+UWB2O/6w909cfqcxLBKgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcF4HBwe3Dw4OXt/wuL3pvwMAAAAAwNIODg7mBwcHX2x4zDf9dwAAAAAAWNo2hJrb0AMAAAAAwNLKUHPN2wLcbvUAAAAAALD1qmB1ndsCzFs9AAAAAABsvU0FnIJVAAAAAGBnCVYBAAAAAFYkWAUAAAAAWJFgFQAAAABgRYJVAAAAAIAVCVYBAAAAAFa0RMA5W4yW/STzxZiuUhesAgAAAAA765SAsw9FW8HqdFEr506XrQtWAQAAAICdtUTAuZ92sDrLySB1tmxdsAoAAAAA7KwzBqt76Vag7g0cO60uWAUAAAAAdtcZg9X6Nf9e/7r/aXXBKgAAAACwuwSrAAAAAAAr+h6D1f5V/6FgtawLVgEAAACA3WWPVQAAAACAFZ0xWM3i2HRk3mhdsAoAAAAA7KwlAs7DtIPVaXX8/6/5L1MXrAIAAAAAO+uUgHNejb2qvl/UpjlpsC5YBQAAAAB21qYCTsEqAAAAALCzBKsAAAAAACsSrAIAAAAArEiwCgAAAACwoirg/Prg4OD1NY2vWz0AAAAAAGy9Klj9Yp2j1QMAAAAAwNbbhlBzG3oAAAAAAFjaml//P3VbAAAAAACArbfu1/9P2xYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAuiP8BiMheRhil3yMAAAAASUVORK5CYII='>
</body>
</html>
share|improve this answer

Try putting your script into a $(document).ready() block. The script may be running before the rest of the document is ready.

share|improve this answer
    
Nothing different. Am I understanding the purpose of this code correctly, you bake in a call to the html2canvas script into your webpage and it is able to build an image from the DOM through canvas? – Chris Oct 31 '12 at 1:36

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.