Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

I'm making a test for my minecraft whitelist, I have 15 questions and every value of question must be = yes, when I have 6 conditions of questions (question1 - question6) , everything is ok and working! But when I add more than 6 conditions (I need 15 conditions for value "yes"), the script not working

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Whitelist</title>
 <style>
  body
  {
  background-image: url('img/background.jpg');
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: top left;
  background-attachment: fixed;
  }
 </style>
</head>
<body font="Arial" background="img/background.jpg" background-repeat: "no-repeat" text="#ffffff">
<title>Chunk.cz - Whitelist</title>
</body>

<br><br>
<center><img src="img/chunk-whitelist.png">
<br><br>

<?php

$ip = 'xx.xx.xx.xx'; 

$question1 = $_POST['question1'];
$question2 = $_POST['question2'];
$question3 = $_POST['question3'];
$question4 = $_POST['question4'];
$question5 = $_POST['question5'];
$question6 = $_POST['question6'];
$question7 = $_POST['question7'];

$player = $_POST['player'];

if (!empty($_POST['player'])) {

  if ($question1 == "yes" && $question2 == "yes" && $question3 == "yes" && $question4 == "yes" && $question5 == "yes" && $question6 == "yes" && $question7 == "yes") {

 if(!in_array($param,$bad)) {


   echo '<table width="700" background="img/stone.png">';
   echo '<tr><td height="32" background="img/slab.png"></td></tr>'; 
   echo '<tr><td><center><font size="5" color="#00ff33"><b>Byl si přidán na whitelist pod nickem:</b> ', $hrac;
   echo '<br><b>IP serveru: </b>';
   echo '', $ip;
   echo '</font></center></td></tr><tr><td height="32" background="img/slab.png"></td></tr></table>';

              $connect = mysql_connect("xx.xx.xx.xx","xxxxxx","xxxxxx");
              if (!$connect)
              {
              die("NELZE SE PRIPOJIT DO DATABAZE! PROSIM OPAKUJTE POKUS POZDEJI. DEKUJI ZA POCHOPENI.");
              }

              $DB = mysql_select_db('chunk');

              if(!$DB)
              {
              die("MySQL nemuze vybrat databazi!");
              } 

              if(!mysql_query("INSERT INTO whitelist (name)
              VALUES ('$player')"))
              {
              die("Zadost nebyla podana, nemuzeme se spojit s databazi. Omlouvame se, zkuste to pozdeji.)");
              }


  }
  else { // Špatná odpovìï
   echo '<table width="700" background="img/stone.png">';
   echo '<tr><td height="32" background="img/slab.png"></td></tr>';
   echo '<tr><td height="150"><center><font size="5" color="red"><b>Máš něco špatně, zkus to znova</b></font><br><br>';
   echo '<input type=button onclick="history.back()" value="Zkusit znova">';
   echo '</center></td></tr><tr><td height="32" background="img/slab.png"></td></tr></table>';
  } 
}
else {
 echo '
<table width="700" background="img/stone.png">
<tr><td height="32" background="img/slab.png"></tr></td> 
 <form method="POST">
  <tr><td>
   <center>   
     Napiš svůj nick z minecraft.net: 
      <br><input type="text" name="hrac">
   </center>
  </td></tr>
<tr><td height="32" background="img/slab.png"></tr></td> 
 <tr>
  ', /* Zaèátek otázek */' 

  <tr><td><br><br>
   <b>1. Co je to griefing?</b>
    <br><input type="radio" name="question1" value="no"> To je příkaz pouze pro administrátory, množí si tak materiál.
    <br><input type="radio" name="question1" value="no"> Group briefing - plugin na "schůze" v chatu - vytváří soukromé chatové kanály.
    <br><input type="radio" name="question1" value="yes"> Úmyslné způsobování škody jiným hráčům jakýmkoliv způsobem. Obvykle jde o ničení staveb.
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>    
   <b>2. Když se chci k někomu podívat do domu:</b>
    <br><input type="radio" name="question2" value="no"> Pomocí bugu obejdu zamčené dveře, stejně nikdo nic nopozná.
    <br><input type="radio" name="question2" value="yes"> Požádám majitele domu, jestli by mě dál nopozval.
    <br><input type="radio" name="question2" value="no"> Nakouknu dovnitř tak, abych nomusel nic ničit, a pokud se mu to nolíbí, okamžitě odejdu.
    <br><input type="radio" name="question2" value="ne"> Prokopu se dovnitř a díru zase zacpu.
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>     
   <b>3. Jaké mody (modifikace hry) nejsou na serveru zakázané?</b>
    <br><input type="radio" name="question3" value="ne"> Na serveru nejsou zakázané žádné mody.
    <br><input type="radio" name="question3" value="ne"> X-ray.
    <br><input type="radio" name="question3" value="yes"> Optifine, Minimapy.
    <br><input type="radio" name="question3" value="ne"> Smart moving.
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>     
   <b>4. Jakým příkazem zjistím, kolik mám zrovna peněz?</b>
    <br><input type="radio" name="question4" value="ne"> Napíšu moderátorovi, on mi to řekne.
    <br><input type="radio" name="question4" value="ne"> Na serveru nejsou žádné peníze, jen výměnný obchod.
    <br><input type="radio" name="question4" value="ne"> /penize
    <br><input type="radio" name="question4" value="yes"> /money
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>    
   <b>5. K čemu především slouží redstone?</b>   
    <br><input type="radio" name="question5" value="yes"> K vytváření "elektrických drátů" v logických obvodech (například na připojení dveří na páku, která je otevře).
    <br><input type="radio" name="question5" value="ne"> K ničemu, má jen zpomalovat kopání.
    <br><input type="radio" name="question5" value="ne"> K výrobě nástrojů.
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>  
   <b>6. Co je hlavním úkolem moderátorů?</b>
    <br><input type="radio" name="question6" value="ne"> Stavět obří projekty.
    <br><input type="radio" name="question6" value="ne"> Teleportovat hráče na požádání.
    <br><input type="radio" name="question6" value="yes"> Dohlížet na dodržování pravidel ve hře.
    <br><input type="radio" name="question6" value="ne"> Rozdávat bany lidem, kteří jim odporují nebo se jim nelíbí.
  </td></tr>

  <tr><td><br><br>
   <b>7. Jak správně natěžím dřevo?</b>
    <br><input type="radio" name="question7" value"ne"> Stačí dřevo na které dosáhnu, zbytek shnije.
    <br><input type="radio" name="question7" value"ne"> Pokácím celý strom tak, aby nezůstalo vůbec žádné dřevo ani listí.
    <br><input type="radio" name="question7" value"yes"> Vykácím všechno dřevo, listí nechám a namísto kmenu dám sazeničku.
    <br><input type="radio" name="question7" value"ne"> Alespoň jeden kousek dřeva se musí nechat, aby strom dorostl.
  </td></tr>

', /*
Pokud budete chtít pøidat další otázku, tak pøipište: 

  <tr><td><br><br>
   <b>#. Nadpis Otázky:</b>
    <br><input type="radio" name="question#" value"ne"> Špatná odpovìï
    <br><input type="radio" name="question#" value"yes"> Správná odpovìï
    <br><input type="radio" name="question#" value"ne"> Špatná odpovìï
  </td></tr>

(všechny znaky "#" nahraïte poøadím otázky (napø pro 7. otázku èíslem 7))
(hodnota value mùže být yes/ne , u správné odpovìdi dejte yes (správná odpoveï mùže být pouze 1!))
*/'  
  ', /* Konec otázek */'  

<tr><td height="32" background="img/slab.png"><center><font color="red">Stisknutím tlačítka potvrzujete, že souhlasíte s <a href="http://www.chunk.cz/pravidla/">pravidly</a> serveru</font><br><input type="submit" value="Odeslat požadavek"></center></tr></td> 
 </tr>
 </table> 
</form>
';
}

?>
</center>
</html>

here is the line of conditions

if ($question1 == "yes" && $question2 == "yes" && $question3 == "yes" && $question4 == "yes" && $question5 == "yes" && $question6 == "yes" && $question7 == "yes") {

when it is like this, it works:

if ($question1 == "yes" && $question2 == "yes" && $question3 == "yes" && $question4 == "yes" && $question5 == "yes" && $question6 == "yes") {

but when I add more conditions, its not working

if ($question1 == "yes" && $question2 == "yes" && $question3 == "yes" && $question4 == "yes" && $question5 == "yes" && $question6 == "yes" && $question7 == "yes" && $question8 == "yes" && $question9 == "yes" && $question10 == "yes" ..........) {

thank you very much for help! this is for minecraft whitelist, sorry for my bad english

share|improve this question
1  
that is your karma for bad code design, i think you have a typo somewhere –  eicto Feb 5 '13 at 6:52
    
Do you know how many questions here? –  user1646111 Feb 5 '13 at 6:53
    
oh... else { echo ' use else { ?> because you will prbably get problems friom it, now my bet is that if you print_r($_POST); you will see only 6 q-ns :) –  eicto Feb 5 '13 at 6:59

1 Answer 1

up vote 0 down vote accepted

I'm not sure why adding more conditions makes your code not work, but you could do something like this:

$answers=array('question1'=>yes,'question2'=>yes,'question3'=>no); //array of the answers received
$count=0;
$requiredCount=3;
foreach ($answers as $key=>$value){
if ($value=='yes'){
$count++;
}
}
if ($count==$requiredCount)
{
//process as valid
}else{
//process as not valid
}

Of course you'd want tabs in the appropriate places to make your code more readable, alas, they get stripped out here.

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.