Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

So I wrote a simple matching the pictures for school, but it doesn't open up and no error is given in IDLE. All I get is:

>>> ================================ RESTART ================================
>>> 
>>> 

I don't really know where to go from this.
I'm very sorry, my game is in Estonian maybe it doesn't matter, but if it does I'll translate the names to English.

import pygame, sys, time, random
from pygame.locals import *
bg = pygame.image.load("bg.png")

#Põhi muutujad (k - kast), nii on kergem hiljem muuta viga ainult ühes kohas
kanimkiirus = 6
rida = 5
tulp = 5
ksuurus = 50
kvahe = 15
fps = 35
ekraanilaius = 640
ekraanipikkus = 480
kcolor = (255, 255, 255)

kollane = pygame.image.load("1.png")
punane = pygame.image.load("2.png")
roheline = pygame.image.load("3.png")
sinine = pygame.image.load("4.png")
must = pygame.image.load("5.png")

def baas():
    global baaskell, ekraan #Tegin need muutujad globaalseteks
    pygame.init()
    baaskell = pygame.time.Clock()
    ekraan = pygame.display.set_mode([ekraanilaius, ekraanipikkus])
    ekraan.blit(bg, (0, 0))
    pygame.display.set_caption('Malukas')

    #Need kaks muutujat hoiavad infot hiire asukoha kohta
    hiirx = 0
    hiiry = 0

    baasLaud = looSuvalineLaud()
    avatudKastid = tekitaAvatudKastideInfo(False)

    """Need kaks järgnevat muutujat hoiavad infot kasutaja valikute kohta, kui mängija vajutab esimest korda kastile
    saab esimeneSamm väärtuseks False ja esmineValik võrdub sellega, mis selle kasti all oli, kui oli kollane lind saab
    selle väärtuseks see. Kui mängija vajutab järgmisele kastile saame kontrollida, kas teine valik on võrdne esimese valikuga"""
    esimeneSamm = True
    esimeneValik = None

    alustaManguAnimatsiooni(baasLaud) #Mängu alguses näitab kogu lauda korra mängijale

    while True:
        klikitud = False

        ekraan.blit(bg, (0, 0))
        joonistaLaud(baasLaud, avatudKastid)

        #See tsükkel tegeleb sündmustega
        for sündmus in pygame.event.get():
            if sündmus.type == QUIT or (sündmus.type == KEYUP and sündmus.key == K_ESCAPE): #Mängu sulgemiseks
                pygame.quit()
                sys.exit()
            if sündmus.type == MOUSEMOTION: #Salvestab infot hiire asukoha kohta
                hiirx, hiiry == sündmus.pos
            if sündmus.type == MOUSEBUTTONUP: #
                hiirx, hiiry = sündmus.pos
                clicked = True

        kastx, kasty = onKastiPeal(hiirx, hiiry) #Kui hiir liigub üle kasti, siis selle kasti kordinaadid salvestatakse siia
        if kastx != None and kasty != None:
            #Hiir on järelikult üle kasti

            if not avatudKastid[kastx][kasty]:
                raamistaKast(kastx, kasty) #See funktsioon loob raami ümber kasti, kui hiir liigub üle kasti

            if klikitud and not avatudKastid[kastx][kasty]:
                #Kasutaja klikkis avamata kastile
                kastiAvamisAnimatsioon(baasLaud, [(kastx, kasty)], kanimkiirus) #See funktsioon tekitab kasti avamis animatsiooni
                avatudKastid[kastx][kasty] = True

                if esimeneSamm:
                    esimeneValik = (kastx, kasty)
                    esimeneSamm = False #Seame muutuja esimeneSamm väärtuse False ehk valeks, mis näitab, et mängija teeb oma teist valikut
                else:
                    lind1 = leiaLind(baasLaud, esimeneValik[0], esimeneValik[1])
                    lind2 = leiaLind(baasLaud, kastx, kasty)

                    if lind1 != lind2: #Katab uuesti kastid kinni, kui linnud ei sobi
                        time.sleep(0.8)
                        kastiKatmisAnimatsioon(baasLaud, [(esimeneValik[0], esimeneValik[1]), (kastx, kasty)], kanimkiirus)
                        avatudKastid[esimeneValik[0]][esimeneValik[1]] = False
                        avatudKastid[kastx][kasty] = False
                    elif onVoitnud(avatudKastid): #Kui kõik linnud on omavahel sobitatud
                        manguVoiduAnimatsioon(baasLaud)
                        time.sleep(2)

                        #Alustab mängu uuesti
                        baasLaud = looSuvalineLaud()
                        avatudKastid = tekitaAvatudKastideInfo(False)

                        #Näitab lände korra
                        joonistaLaud(baasLaud, avatudKastid)
                        pygame.display.update()
                        time.sleep(1)

                        #Mängib algus animatsiooni uuesti
                        alustaManguAnimatsiooni(baasLaud)
                    esimeneSamm = True #paneb mängija esimese sammu peale tagasi

        pygame.display.update()
        baaskell.tick(fps)

def kastiVasakTipp(kastx, kasty):
    #Arvutab kastide vahed
    vahex = int((ekraanilaius - (rida * (ksuurus + kvahe))) / 2)
    vahey = int((ekraanipikkus - (tulp * (ksuurus + kvahe))) / 2)

    vasak = kastx * (ksuurus + kvahe) + vahex
    tipp = kasty * (ksuurus + kvahe) + ymargin

    return (left, top)

def kujutaLind(lind, kastx, kasty):
    vasak, tipp = kastiVasakTipp(kastx, kasty)
    if lind == kollane:
        ekraan.blit(kollane, (kastx, kasty))
    elif lind == punane:
        ekraan.blit(punane, (kastx, kasty))
    elif lind == roheline:
        ekraan.blit(roheline, (kastx, kasty))
    elif lind == sinine:
        ekraan.blit(sinine, (kastx, kasty))
    elif lind == must:
        ekraan.blit(must, (kastx, kasty))

def looSuvalineLaud():
    linnud = [kollane, punane, roheline, sinine, must]
    random.shuffle(linnud)
    mituIkooniKasutada = int(rida * tulp / 2)
    linnud = linnud[:mituIkooniKasutada] * 2 #ikoonide paarid

    laud = []
    for x in range(tulp):
        tulpa = []
        for y in range(rida):
            suvalineIndeks = random.randint(0, len(icons) - 1)
            tulpa.append(linnud[suvalineIndeks])
            del linnud[suvalineIndeks]
        laud.append(column)
    return laud

def joonistaKastiKate(laud, b, kate):
    vasak, tipp = kastiVasakTipp(b[0], b[1])
    pygame.draw.rect(ekraan, (vasak, tipp, ksuurus, ksuurus))
    lind = leiaLind(laud, b[0], b[1])
    kujutaLind(lind, b[0], b[1])
    if kate > 0:
        pygame.draw.rect(ekraan, kcolor, (vasak, tipp, kate, ksuurus))

def kastiKatmisAnimatsioon(laud, kastid, kiirus):
    for i in range(0, ksuurus):
        for b in kastid:
            joonistaKastiKate(laud, b, i)
        pygame.display.update()
        baaskell.tick(FPS)

def kastiAvamisAnimatsioon(laud, kastid, kiirus):
    for i in range(ksuurus, -kiirus - 1, -kiirus):
        for b in kastid:
            joonistaKastiKate(laud, b, i)
        pygame.display.update()
        baaskell.tick(FPS)

def leiaLind(laud, kastx, kasty):
    return laud[kastx][kasty][0], laud[kastx][kasty][1]

def alustaManguAnimatsiooni(laud):
    valeAvatudKastid = tekitaAvatudKastideInfo(False)
    kastid = []
    for x in range(tulp):
        for y in range(rida):
            kastid.append((x, y))
    random.shuffle(kastid)

    grupid = jagaGruppidesse(8, kastid)

def jagaGruppidesse(grupiSuurus, list):
    tulemus = []
    for i in range(0, len(list), grupiSuurus):
        tulemus.append(list[i:i+grupiSuurus])
    return result

def onVoitnud(avatud):
    for i in avatud:
        if False in i:
            return False
    return True
def manguVoiduAnimatsioon(laud):
    global kcolor
    valeAvatudKastid = tekitaAvatudKastideInfo(True)

    for i in range(14):
        kcolor = kcolor
        ekraan.blit(bg)
        joonistaLaud(laud, valeAvatudKastid)
        pygame.display.update()
        time.sleep(0.3)

def tekitaAvatudKastideInfo(vaartus):
    andmed = []
    for c in range(tulp):
        andmed.append([vaartus] * rida)
    return andmed

def joonistaLaud(laud, avatud):
    for kastx in range(tulp):
        for kasty in range(rida):
            vasak, tipp = kastiVasakTipp(kastx, kasty)
            if not avatud[kastx][kasty]:
                pygame.draw.rect(ekraan, kcolor, (vasak, tipp, ksuurus, ksuurus))
            else:
                lind = leiaLind(laud, kastx, kasty)
                kujutaLind(lind, kastx, kasty)

def onKastiPeal(x, y):
    for kastx in range(tulp):
        for kasty in range(rida):
            vasak, tipp = kastiVasakTipp(kastx, kasty)
            kastiKuju = pygame.rect(vasak, tipp, ksuurus, ksuurus)
            if kastiKuju.collidepoint(x,y):
                return (kastx, kasty)
    return (None, None)

def raamistaKast(kastx, kasty):
    vasak, tipp = kastiVasakTipp(kastx, kasty)
    pygame.draw.rect(ekraan, kcolor, (vasak - 5, tipp - 5, ksuurus + 10, ksuurus + 10), 4)

Pastebin.

  Traceback (most recent call last):
 File "C:\Users\John\Documents\Python\Lõputöö\pildid.py", line 232, in <module>
  baas()
 File "C:\Users\John\Documents\Python\Lõputöö\pildid.py", line 34, in baas
  baasLaud = looSuvalineLaud()
 File "C:\Users\John\Documents\Python\Lõputöö\pildid.py", line 139, in looSuvalineLaud
  suvalineIndeks = random.randint(0, len(linnud) - 1)
 File "C:\Python32\lib\random.py", line 214, in randint
  return self.randrange(a, b+1)
 File "C:\Python32\lib\random.py", line 192, in randrange
  raise ValueError("empty range for randrange() (%d,%d, %d)" % (istart, istop, width))
ValueError: empty range for randrange() (0,0, 0)
share|improve this question
    
So many nested blocks/conditions may be a sign of bad code practice. You should consider this, and maybe instead of wrapping whole chunks of code in an if-block, test for a -not- scenario first, if not, continue as normal without having to indent. Also; we read, answer and post questions on stackoverflow, not pastebin. –  timss May 13 '13 at 14:17
    
You don't seem to call baas() anywhere. It looks like your script will set some variables, load some images, and then exit. –  thegrinner May 13 '13 at 14:19
    
It looks like you have defined all your functions, but you never call the baas() function to run the game. –  ecline6 May 13 '13 at 14:20
    
@Vasar: It appears that you've had an issue with your code not running at all, you received some help, and now have edited the question with the next error you're receiving. We could spend a long time debugging all this code, one error message at a time. Can you spend some time debugging these error messages, and post a NEW question when you get stuck on a one? In that question, try to limit the code to a single function. –  Mark Hildreth May 13 '13 at 15:45

2 Answers 2

up vote 3 down vote accepted

You don't seem to call baas() anywhere. It looks like your script will set some variables, load some images, and then exit.

Try adding an if __name__=="__main__": to the end of your script where you call baas() - that means it will be called if your script is run directly.

share|improve this answer
1  
Thank you! Well that was a stupid mistake. Okay now I get the window popping up and just stop responding, but this time I get a error too. I added the error to my original post. –  Vasar May 13 '13 at 15:38

Your program does not have a main section that calls any of the functions you define. All of the code before baas() is executed, but that just loads constants. You need to call function that initializes you application.

Edit:

random.randint(0, len(linnud) - 1)

If linnud does not have a value, the expression will evaluate to -1. This is an invalid range.

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.