Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

Im trying to make an array of some inputs that have been posted to the controller with a form, but when i try to send that array to my view, i get the error Uninitialized string offset: 5 when i try use the $array[5], i will put my code beneath for clarification. I'm using Kohana btw.

Controller:

  <?php

defined('SYSPATH') or die('No direct script access.');

class Controller_Handmatigconvert extends Controller_Base_Main {

  public function action_index() {
    $this->template->content = View::factory('handmatigconvert')  
        ->bind('agenda',$agenda);
    $this->template->title = 'iCalender generator';
    //inputs that have been posted on form
    $agenda=array($_POST['agendanaam'],$_POST['agendaomschrijving'],$_POST['onderdeelnaam'],$_POST['onderdeelomschrijving'],$_POST['begintijd'],$_POST['eindtijd'],$_POST['locatie'],$_POST['samenvatting']);

    var_dump($agenda[5]);
  }
}

View:

<?php
//Converter van database gegevens naar .ics bestand
//zodat je de evenementen uit de database op je smartphone's agenda kunt bekijken
//Wanneer het script succcesvol gelopen heeft, wordt een er een ics bestand gegenereert.
//dit bestand kun je plaatsen op de webhost, zodat je via je telefoon alleen de url ervan hoeft in te voeren
//bijvoorbeeld: webcal://www.kj.nu/Agenda.ics
//variablen

echo $agenda[1];

$uniekid = "";
$bestandsnaam = "";
$bestandspad = "";
$tijdzone = "Europe/Amsterdam";

//functie class includen
require_once('assets/php/iCalcreator.class.php');         //class requiren
//tijdzone bepalen

$config = array( "unique_id" => "".$uniekid."",          // Unieke ID zetten
                              // Deze wordt gebruikt wanneer er geen ID bij een event is meegegeven
         "TZID"   => $tijdzone );           // TZID de waarde van de timezone variable geven
//nieuwe agenda aanmaken

$v = new vcalendar( $config );               // Nieuw agenda object aangeven
$v->setProperty( "method", "PUBLISH" );          // required of some calendar software
$v->setProperty( "x-wr-calname", "Agenda" );        // Naam van agenda aangeven
$v->setProperty( "X-WR-CALDESC", "Agenda omschrijving" ); // Omschrijving van agenda aange
$v->setProperty( "X-WR-TIMEZONE", $tijdzone );          // Timezone uit variable zetten(+1 in dit geval)
$xprops = array( "X-LIC-LOCATION" => $tijdzone );        // Locatie aangeven
iCalUtilityFunctions::createTimezone( $v, $tijdzone, $xprops ); // create timezone component(-s) opt. 1
var_dump($agenda);
//nieuw onderdeel in agenda aanmaken
$vevent = & $v->newComponent( "vevent" );         // Nieuw onderdeel object aanmaken
foreach ( $agenda as $agenda){
  $begintijd = $agenda[5];
  $eindtijd = $agenda[4];
  //converten van tijd string naar aparte onderdelen indien nodig
  //dit doen we doormiddel van een substring, de manier waarop substring gebruikt kan verschillen ivm de indeling van de tijdstring(in ons geval YYYY-MM-DD: HH-MM) 
  $bjaar  = substr($eindtijd, 0, 4); //0,4     houdt in dat de eerste 4 tekens van de string worden gescheden, YYYY in dit geval
  $bmaand = substr($eindtijd, 6, 8); //6,8   houdt in dat de 6 tm 8 tekens van de string worden gescheden, MM in dit geval
  $bdag  = substr($eindtijd, 10, 12); //10,12   houdt in dat de 10 tm 12 tekens van de string worden gescheden, DD in dit geval
  $buur  = substr($eindtijd, 13, 14); //13,14   houdt in dat de 13 tm 14 tekens van de string worden gescheden, HH in dit geval
  $bminuut = substr($eindtijd, 16, 18); //16,18 houdt in dat de 16 tm 18 tekens van de string worden gescheden, MM in dit geval
  //$btotaletijd = $bjaar + $bmaand + $bdag + $buur + $bminuut;  alle delen weer bij elkaar
  $sjaar  = substr($begintijd, 0, 4); //0,4       houdt in dat de eerste 4 tekens van de string worden gescheden, YYYY in dit geval
  $smaand = substr($begintijd, 6, 8); //6,8     houdt in dat de 6 tm 8 tekens van de string worden gescheden, MM in dit geval
  $sdag  = substr($begintijd, 10, 12); //10,12     houdt in dat de 10 tm 12 tekens van de string worden gescheden, DD in dit geval
  $suur  = substr($begintijd, 13, 14); //13,14     houdt in dat de 13 tm 14 tekens van de string worden gescheden, HH in dit geval
  $sminuut = substr($begintijd, 16, 18); //16,18   houdt in dat de 16 tm 18 tekens van de string worden gescheden, MM in dit geval

  //start van evenement aangeven
  $vevent->setProperty( "dtstart", array( "year" => $sjaar
                     , "month" => $smaand
                     , "day"  => $sdag
                     , "hour" => $suur
                     , "min"  => $sminuut
                     , "sec"  => "00" ));
  //einde van evenement aangeven
  $vevent->setProperty( "dtend",  array( "year" => $bjaar
                     , "month" => $bmaand
                     , "day"  => $bdag
                     , "hour" => $buur
                     , "min"  => $bminuut
                     , "sec"  => "00" ));
  $vevent->setProperty( "LOCATION",  $onderdelen->location );    // Naam van locatie – hoofdletter gevoelig
  $vevent->setProperty( "summary",   $onderdelen->summary );       //samenvatting
  $vevent->setProperty( "description", $onderdelen->description );   //omschrijving van onderdeel
  $vevent->setProperty( "comment",   $onderdelen->comment ); //comment aan onderdeel toevoegen
  $vevent->setProperty( "attendee",  $onderdelen->attendee ); //andere personen in dit onderdeel
}; 
//tijdzone toevoegen aan .ics bestand
iCalUtilityFunctions::createTimezone( $v, $tijdzone, $xprops); 
//bestandsdirectory bepalen en .ics opslaan
$config = array("filename" => "".$agendanaam.".ics" );
$v->setConfig( $config );                 // set directory and file name
$v->saveCalendar(); 

//url van de website ophalen en http:// vervangen door webcal:// 
$base_url = URL::site(NULL, TRUE);
//base url geeft een site met http:// ervoor, dit vervangen we door webcal://
$new_string = str_replace("http://", 'webcal://', $base_url);
$URL = "".$new_string."/".$agendanaam.".ics";
echo "Voor de volgende URL in bij uw agenda App";
echo "<html><br></html>";
echo $URL;
?>

Vardump

  array(8) { [0]=> string(4) "Test" [1]=> string(4) "Test" [2]=> string(4) "Test" [3]=> string(4) "Test" [4]=> string(16) "2014-01-09:19:00" [5]=> string(16) "2014-01-09:21:00" [6]=> string(4) "Test" [7]=> string(4) "Test" }
share|improve this question
1  
Which line is the error happening on? –  Barmar Jan 9 at 11:04
    
$begintijd = $agenda[5]; –  joostmakaay Jan 9 at 11:05
1  
foreach ($agenda as $agenda) is very bad style. Why are you using the same variable for the original array and the iteration? Is $agenda[5] supposed to refer to the original array or a sub-array? –  Barmar Jan 9 at 11:08
    
What would you recommend to use? And the $agenda var is a array created in the controller –  joostmakaay Jan 9 at 11:11
    
Is $agenda a multi-dimensional array? Your foreach loop expects it to be. –  Barmar Jan 9 at 11:12

3 Answers 3

up vote 0 down vote accepted

Your agenda isn't an array you should be iterating over. Remove the foreach loop, and just process $agenda once with the code you have in the body of the loop.

I also suggest that you redesign your controller, to have it set $agenda to an associative array or object. Numeric arrays should be used for uniform data, associative arrays should be used for collections of related data that isn't linear.

share|improve this answer

This destroys your array $agenda:

foreach ( $agenda as $agenda){

}

Rename the value to a new name:

foreach ($agenda as $value) {

}
share|improve this answer

I could be wrong but doesn't the line:

foreach ( $agenda as $agenda){

Overwrite the first $agenda var so inside the loop $agenda is actually $_POST['begintijd'] making $agenda[5] no longer point to what you expect.

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.