Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

I have project to do ona AI in CLIPSJNI called "Advice on the purchase of lawn mower"

I have two .CLP files: konowledgebase.clp, control.clp And 1 java file: Kosiarki.java

knowledgebase.clp:

(defrule philips ""
  (naped ENGINE)
  (mechanizm TRADYCYJNY)
  (dodatki KOSZ)
  (cena DO_500)
 =>
  (assert(result
      (producent "Philips")
      (typ "XDD3")
      (rodzaj "spalinowa"))
      (cena "450")))

control.clp:

(deftemplate currentState
  (slot name (default none))
  (slot state (default middle))
  (slot text)   
  (slot answerType (default radioButton))
  (multislot selected)
  (multislot answers)
)

(deftemplate result
  (slot producent (type STRING))
  (slot typ (type STRING))
  (slot rodzaj (type STRING))
  (slot cena (type INTEGER))
)

; Startup window
(defrule system-banner ""
 =>
  (assert (currentState 
   (text START_TEXT)
   (name start)
   (state initial)
   (answers))
  )
)

; Results window
(defrule EndOfQuestions ""
  ?state<-(currentState)
  (end)
 =>
  (retract ?state) 
  (assert (currentState 
   (text NO_RESULTS_END_TEXT)
   (state final)
  ))
)

; Pytanie o powierzchnie
(defrule selectPowierzchnia ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytaniePowierzchnia))
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytaniePowierzchnia)) 
  (assert (currentState
    (name powierzchnia)
    (text SELECT_PYTANIE_POWIERZCHNIA)
    (answerType checkBox)
    (answers 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000)
    (selected)
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== bezsilnikowy ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (powierzchnia)
  (naped NOENGINE)
  (naped ELECTRIC)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm)) 
  (assert (currentState
    (name mechanizm)
    (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
    (answerType checkBox)
    (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
    (selected)
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== elektryczny ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (powierzchnia)
  (naped ELECTRIC)
  (naped ENGINE)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm)) 
  (assert (currentState
    (name mechanizm)
    (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
    (answerType checkBox)
    (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
    (selected)
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== spalinowy ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (powierzchnia)
  (naped ENGINE)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm)) 
  (assert (currentState
    (name mechanizm)
    (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
    (answerType checkBox)
    (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
    (selected)
  ))
)

; Pytanie o dodatki
(defrule selectDodatki ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieDodatki))
  (mechanizm TRADYCYJNY|ROTACYJNY|ZYLKOWY|WRZECIONOWY|BIJAKOWY|KARCZUJACY|LISTWOWY)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieDodatki))  
  (assert (currentState
    (name dodatki)
    (text SELECT_PYTANIE_DODATKI)
    (answerType checkBox)
    (answers MULCZOWANIE KOSZ TARCZA ROZRUSZNIK BLOKADA NAPED NIE)
    (selected)
  ))
)

; Pytanie o cene
(defrule selectCena ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieCena))
  (dodatki MULCZOWANIE|KOSZ|TARCZA|ROZRUSZNIK|BLOKADA|NAPED)
  =>
  (retract ?state)
  (assert (PytanieCena))
  (assert (currentState
    (name cena)
    (text SELECT_PYTANIE_CENA)
    (answerType checkBox)
    (answers 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000)
    (selected)
  ))
  (assert (end))
)

(defrule suma_pow_init
  ?i<-(powierzchnia ?p $?rp)
  (not(suma_pow ?))
 =>
  (retract ?i)
  (assert(powierzchnia $?rp))
  (assert(suma_pow ?p)))

(defrule sumuj
  ?i<-(powierzchnia ?p $?rp)
  ?j<-(suma_pow ?s $?rs)
 =>
  (retract ?i ?j)
  (assert(powierzchnia $?rp))
  (assert(suma_pow (+ ?p ?s))))

(defrule nast_pyt_pow1
  (powierzchnia)
  (suma_pow ?s)
  (test(< ?s 150))
 =>
  (assert(naped NOENGINE))
  (assert(naped ELECTRIC)))

(defrule nast_pyt_pow2
  (powierzchnia)
  (suma_pow ?s)
  (test(>= ?s 150))
  (test(< ?s 750))
 =>
  (assert(naped ELECTRIC))
  (assert(naped ENGINE)))

(defrule nast_pyt_pow3
  (powierzchnia)
  (suma_pow ?s)
  (test(< ?s 750))
 =>
  (assert(naped ENGINE)))

(defrule suma_cen_init
  ?i<-(cena ?c $?rc)
  (not(suma_cen ?))
 =>
  (retract ?i)
  (assert(cena $?rc))
  (assert(suma_cen ?c)))

(defrule sumuj_ceny
  ?i<-(cena ?c $?rc)
  ?j<-(suma_cen ?s $?rs)
 =>
  (retract ?i ?j)
  (assert(cena $?rc))
  (assert(suma_cen (+ ?c ?s))))

(defrule nast_pyt_cena1
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(< ?s 450))
 =>
  (assert(cena MALA)))

(defrule nast_pyt_cena1
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(< ?s 500))
  (test(>= ?s 450))
 =>
  (assert(cena DO_500)))

(defrule nast_pyt_cena2
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 500))
  (test(< ?s 750))
 =>
  (assert(cena DO_750)))

(defrule nast_pyt_cena3
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 750))
  (test(< ?s 1500))
 =>
  (assert(cena DO_1500)))

(defrule nast_pyt_cena4
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 1500))
  (test(< ?s 3000))
 =>
  (assert(cena DO_3000)))

(defrule nast_pyt_cena5
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 3000))
  (test(< ?s 5000))
 =>
  (assert(cena DO_5000)))

(defrule nast_pyt_cena6
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 5000))
  (test(< ?s 10000))
 =>
  (assert(cena DO_10000)))

(defrule nast_pyt_cena7
  (cena)
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 10000))
 =>
  (assert(cena OD_10000)))

Kosiarki.java:

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.awt.Component;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.*;
import java.util.List;
import java.util.Properties;

import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.StyledDocument;

import CLIPSJNI.Environment;
import CLIPSJNI.FactAddressValue;
import CLIPSJNI.MultifieldValue;
import CLIPSJNI.PrimitiveValue;
import CLIPSJNI.SymbolValue;
import java.awt.Dimension;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.table.TableColumn;

public class Kosiarki implements ActionListener
{
 private Environment clips;
 private Properties properties;
 private ButtonGroup answerButtons;
 private JTextPane textPane;
 private JButton nextButton;
 private JPanel answerPanel;
 private JTable answersTable;
 private String assertedKosiarka;
 private String lastAssertedKosiarka="";

 public Kosiarki()
 {
 // okno
 JFrame frame=new JFrame("AI Name Project");
 frame.getContentPane().setLayout(new GridLayout(3, 1));
 frame.setSize(500, 300);
 frame.setLocationByPlatform(true);
 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

 // panel - piewszy wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania tekstow(glownie pytan)
 JPanel textPanel=new JPanel();
 textPane=new JTextPane();
 textPane.setOpaque(false);
 textPane.setEditable(false);

 StyledDocument doc=textPane.getStyledDocument();
 SimpleAttributeSet center=new SimpleAttributeSet();
 StyleConstants.setAlignment(center, StyleConstants.ALIGN_CENTER);
 doc.setParagraphAttributes(0, doc.getLength(), center, false);

 textPanel.add(textPane);

 // panel - drugi wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania checkboksow i radiobuttonow
 answerPanel=new JPanel();
 answerButtons=new ButtonGroup();

 // panel - trzeci i ostatni wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania przycisku "next"
 JPanel nextButtonPanel=new JPanel();
 nextButton=new JButton();
 nextButton.setActionCommand("next");
 nextButtonPanel.add(nextButton);
 nextButton.addActionListener(this);

 // wstawiamy na okno wszystkie trzy panele
 frame.getContentPane().add(textPanel);
 frame.getContentPane().add(answerPanel);
 frame.getContentPane().add(nextButtonPanel);
 frame.setVisible(true);

 // inicjalizacja CLIPS-a
 clips=new Environment();
 clips.load("control.clp");
 clips.load("knowledgeBase.clp");
 clips.reset();
 clips.run(1);

 // ititializing file with properties
 properties=new Properties();
 loadProperties(new File("configuration.properties"));

 // w praktyce pokazujemy okno wstepne
 nextUIState();
 }

 private void nextUIState()
 {
 answerPanel.removeAll();

 // pobieramy aktualny stan UI
 MultifieldValue currentStateMultifieldValue=(MultifieldValue)clips.eval("(find-all-facts((?f currentState))TRUE)");
 List<FactAddressValue> currentStateList=currentStateMultifieldValue.listValue();
 if(currentStateList.isEmpty())
 {
  return;
 }
 FactAddressValue currentState=currentStateList.get(0);

 // sprawdzamy czy nie "zablokowalismy" sie na "name"
 assertedKosiarka=currentState.getFactSlot("name").toString();
 if(assertedKosiarka.contentEquals(lastAssertedKosiarka))
 {
  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }
 lastAssertedKosiarka=assertedKosiarka;

 // ustawienie nazw przycisku "next"/"restart"/"start"
 if(currentState.getFactSlot("state").toString().equals("final"))
 {
  nextButton.setActionCommand("restart");
  nextButton.setText(properties.getProperty("RESTART").toString());

  // Dodatkowo wypisywanie wynikow
  MultifieldValue namesMultifieldValue=(MultifieldValue)clips.eval("(find-all-facts((?f result))TRUE)");
  List<FactAddressValue> nameList=namesMultifieldValue.listValue();

  if(!nameList.isEmpty())
  {
  textPane.setText(properties.getProperty("RESULTS_END_TEXT").toString());
  System.out.println("pasujące kosiarki:");

  String headers[]={
   properties.getProperty("PRODUCENT"),
   properties.getProperty("TYP"),
   properties.getProperty("RODZAJ"),
   properties.getProperty("CENA")};

  ArrayList<Result> resultList=new ArrayList<Result>();
  for(FactAddressValue name : nameList)
  {
   resultList.add(new Result(
    name.getFactSlot("producent").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("typ").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("rodzaj").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("cena").getValue().toString()));
  }

  Collections.sort(resultList, new ResultComperator());

  String data[][]=new String[nameList.size()][4];
  int i=0;
  for(Result result : resultList)
  {
   data[i][0]=properties.getProperty(result.getProducent());
   data[i][1]=result.getTyp();
   data[i][2]=result.getRodzaj();
   data[i][3]=result.getCena();

   String newName=data[i][0] + "(" + data[i][1] + ")";
   System.out.println(newName);

   i++;
  }

  answersTable=new JTable(data, headers);
  answersTable.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(answerPanel.getWidth()- 25, answerPanel.getHeight()- 25));
  answersTable.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);
  answersTable.setEnabled(false);

  TableColumn column=new TableColumn();
  column=answersTable.getColumnModel().getColumn(0);
  column.setMaxWidth(100);

  JScrollPane scrollPane=new JScrollPane(answersTable);

  answerPanel.add(scrollPane);
  }
  else
  {
  textPane.setText(properties.getProperty("NO_RESULTS_END_TEXT").toString());
  }

  answerPanel.repaint();
  return;
 }
 else if(currentState.getFactSlot("state").toString().equals("initial"))
 {
  nextButton.setActionCommand("start");
  nextButton.setText(properties.getProperty("START").toString());
 }
 else
 {
  nextButton.setActionCommand("next");
  nextButton.setText(properties.getProperty("NEXT").toString());
 }

 // ustawienie tekstu(np. pytania)
 String text=((SymbolValue)currentState.getFactSlot("text")).stringValue();
 textPane.setText(properties.getProperty(text).toString());

 // Wstawiamy przyciski(comboboksy/radioboksy)
 boolean checkboxes=false;
 if(currentState.getFactSlot("answerType").toString().equals("checkBox"))
 {
  checkboxes=true;
 }

 answerPanel.removeAll();
 answerButtons=!checkboxes ? new ButtonGroup(): null;

 MultifieldValue answersMultifieldValue=(MultifieldValue)currentState.getFactSlot("answers");
 List<PrimitiveValue> answersList=answersMultifieldValue.listValue();

 for(PrimitiveValue answer : answersList)
 {
  JToggleButton button;
  if(checkboxes)
  {
  button=new JCheckBox(properties.getProperty(answer.toString()).toString(), false);
  }
  else
  {
  button=new JRadioButton(properties.getProperty(answer.toString()).toString(), false);
  }

  // zaznaczanie domyslnie aktywnych przyciskow
  MultifieldValue selectedMultifieldValue=(MultifieldValue)currentState.getFactSlot("selected");
  List<PrimitiveValue> selectedList=selectedMultifieldValue.listValue();
  for(PrimitiveValue selected : selectedList)
  {
  if(answer.toString().equals(selected.toString()))
  {
   button.setSelected(true);
   break;
  }
  }

  button.setActionCommand(answer.toString());
  answerPanel.add(button);

  if(!checkboxes)
  {
  answerButtons.add(button);
  }
 }

 answerPanel.repaint();
 }

 @Override
 public void actionPerformed(ActionEvent event)
 {
 // po kliknieciu przycisku "next" dodawane sa fakty do CLIPS-a
 if(event.getActionCommand().equals("next"))
 {
  for(Component component : answerPanel.getComponents())
  {
  if(component instanceof JToggleButton)
  {
   JToggleButton button=(JToggleButton)component;
   if(button.isSelected())
   {
   String toAssert="(" + assertedKosiarka + " " + button.getActionCommand()+ ")";
   clips.assertString(toAssert);
   System.out.println(toAssert);
   }
  }
  }

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }

 // po kliknieciu przycisku "start"
 if(event.getActionCommand().equals("start"))
 {
  clips.assertString("(start)");
  System.out.println("(start)");

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }

 // po kliknieciu przycisku "restart" resetujemy srodowisko CLIPS-a
 if(event.getActionCommand().equals("restart"))
 {
  clips.reset();
  System.out.println("clips.reset");

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }
 }

 private void loadProperties(File propertiesFile)
 {
 InputStream is;
 try
 {
  is=new FileInputStream(propertiesFile);
  properties.load(is);
 }
 catch(FileNotFoundException e)
 {
  System.out.println("Cannot find configuration file.");
 }
 catch(IOException e)
 {
  System.out.println("Some problems with configuration file.");
 }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
 SwingUtilities.invokeLater(
  new Runnable()
  {
  public void run()
  {
   new Kosiarki();
  }
  }
 );
 }

}

class Result
{
 private String producent;
 private String typ;
 private String rodzaj;
 private String cena;

 public String getProducent()
 {
 return producent;
 }

 public void setProducent(String producent)
 {
 this.producent=producent;
 }

 public String getTyp()
 {
 return typ;
 }

 public void setTyp(String typ)
 {
 this.typ=typ;
 }

 public String getRodzaj()
 {
 return rodzaj;
 }

 public void setRodzaj(String rodzaj)
 {
 this.rodzaj=rodzaj;
 }

 public String getCena()
 {
 return cena;
 }

 public void setCena(String cena)
 {
 this.cena=cena;
 }


 public Result()
 {
 }

 public Result(String producent, String typ, String rodzaj, String cena)
 {
 this.producent=producent;
 this.typ=typ;
 this.rodzaj=rodzaj;
 this.cena=cena;
 }

}

class ResultComperator implements Comparator<Result>
{
 public int compare(Result o1, Result o2)
 {
 return o1.getProducent().compareTo(o2.getProducent());
 }

}

Its compile perfectly, but when i start it on commandline i have:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
    at Kosiarki.nextUIState(Kosiarki.java:199)
    at Kosiarki.<init>(Kosiarki.java:101)
    at Kosiarki$1.run(Kosiarki.java:333)
    at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Sour
ce)
    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)

And more exceptions. I would like to add that I'm weak with java, and I wrote this looking at the example of another program.

I need help with this. Knowledgebase is not a problem, only this java file.

share|improve this question

3 Answers 3

The stacktrace is telling you that this statement is the issue

nextButton.setText(properties.getProperty("START").toString());

Ensure the Properties file configuration.properties contains the corresponding entry for START, e.g.

START=100
share|improve this answer

Thank you very much. I found more bugs and fixed them. Now my files are as follow:

Kosiarki.java:

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.awt.Component;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.*;
import java.util.List;
import java.util.Properties;

import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JTextPane;
import javax.swing.JToggleButton;
import javax.swing.text.SimpleAttributeSet;
import javax.swing.text.StyleConstants;
import javax.swing.text.StyledDocument;

import CLIPSJNI.Environment;
import CLIPSJNI.FactAddressValue;
import CLIPSJNI.MultifieldValue;
import CLIPSJNI.PrimitiveValue;
import CLIPSJNI.SymbolValue;
import java.awt.Dimension;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import java.util.Comparator;
import javax.swing.table.TableColumn;

public class Kosiarki implements ActionListener
{
 private Environment clips;
 private Properties properties;
 private ButtonGroup answerButtons;
 private JTextPane textPane;
 private JButton nextButton;
 private JPanel answerPanel;
 private JTable answersTable;
 private String assertedKosiarka;
 private String lastAssertedKosiarka="";

 public Kosiarki()
 {
 // okno
 JFrame frame=new JFrame("AI Name Project");
 frame.getContentPane().setLayout(new GridLayout(3, 1));
 frame.setSize(500, 300);
 frame.setLocationByPlatform(true);
 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

 // panel - piewszy wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania tekstow(glownie pytan)
 JPanel textPanel=new JPanel();
 textPane=new JTextPane();
 textPane.setOpaque(false);
 textPane.setEditable(false);

 StyledDocument doc=textPane.getStyledDocument();
 SimpleAttributeSet center=new SimpleAttributeSet();
 StyleConstants.setAlignment(center, StyleConstants.ALIGN_CENTER);
 doc.setParagraphAttributes(0, doc.getLength(), center, false);

 textPanel.add(textPane);

 // panel - drugi wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania checkboksow i radiobuttonow
 answerPanel=new JPanel();
 answerButtons=new ButtonGroup();

 // panel - trzeci i ostatni wiersz tableli 1x3 - do wyswietlania przycisku "next"
 JPanel nextButtonPanel=new JPanel();
 nextButton=new JButton();
 nextButton.setActionCommand("next");
 nextButtonPanel.add(nextButton);
 nextButton.addActionListener(this);

 // wstawiamy na okno wszystkie trzy panele
 frame.getContentPane().add(textPanel);
 frame.getContentPane().add(answerPanel);
 frame.getContentPane().add(nextButtonPanel);
 frame.setVisible(true);

 // inicjalizacja CLIPS-a
 clips=new Environment();
 clips.load("control.clp");
 clips.load("knowledgeBase.clp");
 clips.reset();
 clips.run(1);

 // ititializing file with properties
 properties=new Properties();
 loadProperties(new File("configuration.properties"));

 // w praktyce pokazujemy okno wstepne
 nextUIState();
 }

 private void nextUIState()
 {
 answerPanel.removeAll();

 // pobieramy aktualny stan UI
 MultifieldValue currentStateMultifieldValue=(MultifieldValue)clips.eval("(find-all-facts((?f currentState))TRUE)");
 List<FactAddressValue> currentStateList=currentStateMultifieldValue.listValue();
 if(currentStateList.isEmpty())
 {
  return;
 }
 FactAddressValue currentState=currentStateList.get(0);

 // sprawdzamy czy nie "zablokowalismy" sie na "name"
 assertedKosiarka=currentState.getFactSlot("name").toString();
 if(assertedKosiarka.contentEquals(lastAssertedKosiarka))
 {
  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }
 lastAssertedKosiarka=assertedKosiarka;

 // ustawienie nazw przycisku "next"/"restart"/"start"
 if(currentState.getFactSlot("state").toString().equals("final"))
 {
  nextButton.setActionCommand("restart");
  nextButton.setText(properties.getProperty("RESTART").toString());

  // Dodatkowo wypisywanie wynikow
  MultifieldValue namesMultifieldValue=(MultifieldValue)clips.eval("(find-all-facts((?f result))TRUE)");
  List<FactAddressValue> nameList=namesMultifieldValue.listValue();

  if(!nameList.isEmpty())
  {
  textPane.setText(properties.getProperty("RESULTS_END_TEXT").toString());
  System.out.println("pasujące kosiarki:");

  String headers[]={
   properties.getProperty("PRODUCENT"),
   properties.getProperty("TYP"),
   properties.getProperty("RODZAJ"),
   properties.getProperty("CENA")};

  ArrayList<Result> resultList=new ArrayList<Result>();
  for(FactAddressValue name : nameList)
  {
   resultList.add(new Result(
    name.getFactSlot("producent").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("typ").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("rodzaj").getValue().toString(),
    name.getFactSlot("cena1").getValue().toString()));
  }

  Collections.sort(resultList, new ResultComperator());

  String data[][]=new String[nameList.size()][4];
  int i=0;
  for(Result result : resultList)
  {
   data[i][0]=properties.getProperty(result.getProducent());
   data[i][1]=result.getTyp();
   data[i][2]=result.getRodzaj();
   data[i][3]=result.getCena();

   String newKosiarka=data[i][0] + "(" + data[i][1] + ")";
   System.out.println(newKosiarka);

   i++;
  }

  answersTable=new JTable(data, headers);
  answersTable.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(answerPanel.getWidth()- 25, answerPanel.getHeight()- 25));
  answersTable.getTableHeader().setReorderingAllowed(false);
  answersTable.setEnabled(false);

  TableColumn column=new TableColumn();
  column=answersTable.getColumnModel().getColumn(0);
  column.setMaxWidth(100);

  JScrollPane scrollPane=new JScrollPane(answersTable);

  answerPanel.add(scrollPane);
  }
  else
  {
  textPane.setText(properties.getProperty("NO_RESULTS_END_TEXT").toString());
  }

  answerPanel.repaint();
  return;
 }
 else if(currentState.getFactSlot("state").toString().equals("initial"))
 {
  nextButton.setActionCommand("start");
  nextButton.setText(properties.getProperty("START").toString());
 }
 else
 {
  nextButton.setActionCommand("next");
  nextButton.setText(properties.getProperty("NEXT").toString());
 }

 // ustawienie tekstu(np. pytania)
 String text=((SymbolValue)currentState.getFactSlot("text")).stringValue();
 textPane.setText(properties.getProperty(text).toString());

 // Wstawiamy przyciski(comboboksy/radioboksy)
 boolean checkboxes=false;
 if(currentState.getFactSlot("answerType").toString().equals("checkBox"))
 {
  checkboxes=true;
 }

 answerPanel.removeAll();
 answerButtons=!checkboxes ? new ButtonGroup(): null;

 MultifieldValue answersMultifieldValue=(MultifieldValue)currentState.getFactSlot("answers");
 List<PrimitiveValue> answersList=answersMultifieldValue.listValue();

 for(PrimitiveValue answer : answersList)
 {
  JToggleButton button;
  if(checkboxes)
  {
  button=new JCheckBox(properties.getProperty(answer.toString()).toString(), false);
  }
  else
  {
  button=new JRadioButton(properties.getProperty(answer.toString()).toString(), false);
  }

  // zaznaczanie domyslnie aktywnych przyciskow
  MultifieldValue selectedMultifieldValue=(MultifieldValue)currentState.getFactSlot("selected");
  List<PrimitiveValue> selectedList=selectedMultifieldValue.listValue();
  for(PrimitiveValue selected : selectedList)
  {
  if(answer.toString().equals(selected.toString()))
  {
   button.setSelected(true);
   break;
  }
  }

  button.setActionCommand(answer.toString());
  answerPanel.add(button);

  if(!checkboxes)
  {
  answerButtons.add(button);
  }
 }

 answerPanel.repaint();
 }

 @Override
 public void actionPerformed(ActionEvent event)
 {
 // po kliknieciu przycisku "next" dodawane sa fakty do CLIPS-a
 if(event.getActionCommand().equals("next"))
 {
  for(Component component : answerPanel.getComponents())
  {
  if(component instanceof JToggleButton)
  {
   JToggleButton button=(JToggleButton)component;
   if(button.isSelected())
   {
   String toAssert="(" + assertedKosiarka + " " + button.getActionCommand()+ ")";
   clips.assertString(toAssert);
   System.out.println(toAssert);
   }
  }
  }

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }

 // po kliknieciu przycisku "start"
 if(event.getActionCommand().equals("start"))
 {
  clips.assertString("(start)");
  System.out.println("(start)");

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }

 // po kliknieciu przycisku "restart" resetujemy srodowisko CLIPS-a
 if(event.getActionCommand().equals("restart"))
 {
  clips.reset();
  System.out.println("clips.reset");

  clips.run(1);
  nextUIState();
  return;
 }
 }

 private void loadProperties(File propertiesFile)
 {
 InputStream is;
 try
 {
  is=new FileInputStream(propertiesFile);
  properties.load(is);
 }
 catch(FileNotFoundException e)
 {
  System.out.println("Cannot find configuration file.");
 }
 catch(IOException e)
 {
  System.out.println("Some problems with configuration file.");
 }
 }

 public static void main(String[] args)
 {
 SwingUtilities.invokeLater(
  new Runnable()
  {
  public void run()
  {
   new Kosiarki();
  }
  }
 );
 }

}

class Result
{
 private String producent;
 private String typ;
 private String rodzaj;
 private String cena1;

 public String getProducent()
 {
 return producent;
 }

 public void setProducent(String producent)
 {
 this.producent=producent;
 }

 public String getTyp()
 {
 return typ;
 }

 public void setTyp(String typ)
 {
 this.typ=typ;
 }

 public String getRodzaj()
 {
 return rodzaj;
 }

 public void setRodzaj(String rodzaj)
 {
 this.rodzaj=rodzaj;
 }

 public String getCena()
 {
 return cena1;
 }

 public void setCena(String cena1)
 {
 this.cena1=cena1;
 }


 public Result()
 {
 }

 public Result(String producent, String typ, String rodzaj, String cena1)
 {
 this.producent=producent;
 this.typ=typ;
 this.rodzaj=rodzaj;
 this.cena1=cena1;
 }

}

class ResultComperator implements Comparator<Result>
{
 public int compare(Result o1, Result o2)
 {
 return o1.getProducent().compareTo(o2.getProducent());
 }

}

control.clp:

(deftemplate currentState
  (slot name (default none))
  (slot state (default middle))
  (slot text)   
  (slot answerType (default radioButton))
  (multislot selected)
  (multislot answers)
)

(deftemplate result
  (slot producent (type STRING))
  (slot typ (type STRING))
  (slot rodzaj (type STRING))
  (slot cena1 (type INTEGER))
)

; Startup window
(defrule system-banner ""
 =>
  (assert (currentState 
   (text START_TEXT)
   (name start)
   (state initial)
   (answers))
  )
)

; Results window
(defrule EndOfQuestions ""
  ?state<-(currentState)
  (end)
 =>
  (retract ?state) 
  (assert (currentState 
   (text NO_RESULTS_END_TEXT)
   (state final)
  ))
)

; Pytanie o powierzchnie
(defrule selectPowierzchnia ""
  ?state<-(currentState)
  (start)
  (not(pytaniePowierzchnia))
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytaniePowierzchnia))  
  (assert (currentState
   (name powierzchnia)
   (text SELECT_PYTANIE_POWIERZCHNIA)
   (answerType checkBox)
   (answers 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000)
   (selected )
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== bezsilnikowy ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (not(powierzchnia ?))
  (naped NOENGINE)
  (naped ELECTRIC)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm))  
  (assert (currentState
   (name mechanizm)
   (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
   (answerType checkBox)
   (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
   (selected)
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== elektryczny ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (not(powierzchnia ?))
  (naped ELECTRIC)
  (naped ENGINE)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm))  
  (assert (currentState
   (name mechanizm)
   (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
   (answerType checkBox)
   (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
   (selected)
  ))
)

; Pytanie o mechanizm tnacy ====== spalinowy ======
(defrule selectMechanizm ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieMechanizm))
  (not(powierzchnia ?))
  (naped ENGINE)
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieMechanizm))  
  (assert (currentState
   (name mechanizm)
   (text SELECT_PYTANIE_MECHANIZM)
   (answerType checkBox)
   (answers TRADYCYJNY ROTACYJNY ZYLKOWY WRZECIONOWY BIJAKOWY KARCZUJACY LISTWOWY)
   (selected)
  ))
)

; Pytanie o dodatki
(defrule selectDodatki ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieDodatki))
  (mechanizm TRADYCYJNY|ROTACYJNY|ZYLKOWY|WRZECIONOWY|BIJAKOWY|KARCZUJACY|LISTWOWY) ;;;;;
  =>
  (retract ?state) 
  (assert (pytanieDodatki))  
  (assert (currentState
   (name dodatki)
   (text SELECT_PYTANIE_DODATKI)
   (answerType checkBox)
   (answers MULCZOWANIE KOSZ TARCZA ROZRUSZNIK BLOKADA NAPED NIE)
   (selected)
  ))
)

; Pytanie o cene
(defrule selectCena ""
  ?state<-(currentState)
  (not(pytanieCena))
  (dodatki MULCZOWANIE|KOSZ|TARCZA|ROZRUSZNIK|BLOKADA|NAPED|NIE)
  =>
  (retract ?state)
  (assert (PytanieCena))
  (assert (currentState
   (name cena)
   (text SELECT_PYTANIE_CENA)
   (answerType checkBox)
   (answers 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000)
   (selected)
  ))
  ;(assert (end))
)

(defrule suma_pow_init
  ?i<-(powierzchnia ?p)
  (not(suma_pow ?))
 =>
  (retract ?i)
  (assert(suma_pow ?p)))

(defrule sumuj_pow
  ?i<-(powierzchnia ?p)
  ?j<-(suma_pow ?s)
 =>
  (retract ?i ?j)
  (assert(suma_pow (+ ?p ?s))))

(defrule nast_pyt_pow1
  (not(powierzchnia ?))
  (suma_pow ?s)
  (test(< ?s 150))
 =>
  (assert(naped NOENGINE))
  (assert(naped ELECTRIC)))

(defrule nast_pyt_pow2
  (not(powierzchnia ?))
  (suma_pow ?s)
  (test(>= ?s 150))
  (test(< ?s 750))
 =>
  (assert(naped ELECTRIC))
  (assert(naped ENGINE)))

(defrule nast_pyt_pow3
  (not(powierzchnia ?))
  (suma_pow ?s)
  (test(> ?s 750))
 =>
  (assert(naped ENGINE)))

(defrule suma_cen_init
  ?i<-(cena ?c)
  (not(suma_cen ?))
 =>
  (retract ?i)
  (assert(suma_cen ?c)))

(defrule sumuj_ceny
  ?i<-(cena ?c)
  ?j<-(suma_cen ?s)
 =>
  (retract ?i ?j)
  (assert(suma_cen (+ ?s ?c))))

(defrule nast_pyt_cena1
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 450))
  (test(< ?s 500))
 =>
  (assert(cena DO_500))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena2
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 500))
  (test(< ?s 750))
 =>
  (assert(cena DO_750))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena3
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 750))
  (test(< ?s 1500))
 =>
  (assert(cena DO_1500))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena4
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 1500))
  (test(< ?s 3000))
 =>
  (assert(cena DO_3000))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena5
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 3000))
  (test(< ?s 5000))
 =>
  (assert(cena DO_5000))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena6
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 5000))
  (test(< ?s 10000))
 =>
  (assert(cena DO_10000))
  (assert (end)))

(defrule nast_pyt_cena7
  (not(cena ?))
  (suma_cen ?s)
  (test(>= ?s 10000))
 =>
  (assert(cena OD_10000))
  (assert (end)))

knowledgebase.clp is the same.

Have you any idea to force CLIPSJNI to add facts (naped ...) and (cena ...) in rules nast_pyt_pow# and nast_pyt_cena# ?

share|improve this answer

Sorry for this mess. I made it working at all but in resuld screen it does'd show price (cenia). I give you my zip with project: https://dl.dropboxusercontent.com/u/96736379/projekt2.zip

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.