Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

This is in hebrew language the website. But the fonts are like gibrish.

In form1 i have:

readableRss = RssReader.covertRss("http://rotter.net/rss/rotternews.xml");
textBox1.Text = readableRss;

Then in the class RssReader i have:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Data;
using System.Xml.Linq;

namespace RssNews
{
  class RssReader
  {
    public class RssNews
    {
      public string Title;
      public string PublicationDate;
      public string Description;
    }

    public class RssReading
    {
      public static List<RssNews> Read(string url)
      {
        var webClient = new WebClient();

        string result = webClient.DownloadString(url);

        XDocument document = XDocument.Parse(result);

        return (from descendant in document.Descendants("item")
            select new RssNews()
            {
              Description = descendant.Element("description").Value,
              Title = descendant.Element("title").Value,
              PublicationDate = descendant.Element("pubDate").Value
            }).ToList();
      }
    }


    public static string covertRss(string url)
    {
      var s = RssReading.Read(url);
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (RssNews rs in s)
      {
        sb.AppendLine(rs.Title);
        sb.AppendLine(rs.PublicationDate);
        sb.AppendLine(rs.Description);
      }

      return sb.ToString();
    }
  }
}

And this is what i see in textBox1:

ðúðéäå ÷éååä ìùîåò ''ìà'' îàáå îàæï - åàæ áðè ÷ôõ
Sun, 26 Jan 2014 23:52:55 +0200

ôéöåõ àãéø ðùîò áëì øçáé ìè÷éä.îáæ÷éí îäî÷åí.
Sun, 26 Jan 2014 23:37:13 +0200

îùøã äçéðåê éëôéì àú ú÷öåá îôâùé ääéãáøåú áéï éäåãéí åòøáéí
Sun, 26 Jan 2014 23:37:05 +0200

ãå''ç ôðèâåï: ''àøä''á àéðä îñåâìú ìò÷åá àçø áðééú ðù÷ âøòéðé áîãéðåú òåéðåú
Sun, 26 Jan 2014 23:30:42 +0200

ãéååç ìáðåðé òì èéñåú ëáãåú áá÷òú äìáðåï
Sun, 26 Jan 2014 23:24:20 +0200

I tried this but it didnt help:

Encoding hebrewEncoding = Encoding.GetEncoding(862);
      readableRss = RssReader.covertRss("http://rotter.net/rss/rotternews.xml");
      byte[] hebBytes = hebrewEncoding.GetBytes(readableRss);
      string h = hebrewEncoding.GetString(hebBytes);
      textBox1.Text = h;

How can i change this fonts so i will see the hebrew ?

share|improve this question
    
is that the right encoding value? the XML says <?xml version="1.0" encoding="windows-1255"?> –  jay Jan 26 '14 at 22:41
    
Tried now to change it to 1255: Encoding hebrewEncoding = Encoding.GetEncoding(1255); but its not working. –  user3200169 Jan 26 '14 at 22:43

1 Answer 1

up vote 3 down vote accepted

The encoder should be set for the webClient in the RssReading.Read() method

 webClient.Encoding = Encoding.GetEncoding("windows-1255");
 string result = webClient.DownloadString(url);

Sorry I don't have a font with correct ligatures, but I believe this will works:

hebrew text shown

So you can keep

readableRss = RssReader.covertRss("http://rotter.net/rss/rotternews.xml");
textBox1.Text = readableRss;
share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.