Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

I want put bitmap image to ListView,

I use this method:

  public Drawable getAssetImage(Context context, String filename) throws IOException {
  AssetManager assets = getAssets();
  InputStream buffer = new BufferedInputStream((assets.open("flags/" + filename + ".png")));
  Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(buffer);
  return new BitmapDrawable(bitmap);
}

and then, I put into hashmap:

temp.put("Icon", getAssetImage(this, "Cyprus"));

I have my icons in assets/flags

here we have error log:

  06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934): FATAL EXCEPTION: main
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934): java.lang.NullPointerException
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.content.ContextWrapper.getResources(ContextWrapper.java:80)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.project.castroll.DataBaseHelper.getAssetImage(DataBaseHelper.java:111)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.project.castroll.DataBaseHelper.selectAll(DataBaseHelper.java:96)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.project.castroll.CastrollApp.showKwalifikacja(CastrollApp.java:282)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.project.castroll.CastrollApp$2.onClick(CastrollApp.java:255)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.view.View.performClick(View.java:2485)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.view.View$PerformClick.run(View.java:9080)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3683)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:507)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:839)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:597)
06-13 12:39:12.236: ERROR/AndroidRuntime(10934):   at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
share|improve this question
    
po co ? to bedzie zajmowało za dużo pamięci ... jako "Icon" dawaj sam napis i zrob swoj SimpleCursorAdapter i nadpisz funkcje setViewImage(android.widget.ImageView v, java.lang.String s) { v.setImageDrawable(Drawable.createFromStream(getAssets().open("flags/" + s + ".png"), null));} –  Selvin Jun 13 '11 at 13:09
    
zamiast SimpleCursorAdapter miał być SimpleAdapter oczywiście ... jesli chodzi o SimpleCursorAdapter ... to właściwie czemu go nie używasz ... patrząc na Twój kod widze, że HashMap wczytujesz z bazy danych –  Selvin Jun 13 '11 at 13:18
    
@Selvin, nie wiem czemu używam SimpleAdapter zamiast SimpleCursorAdapter, ja w androidzie pisze od około miesiąca, więc nie mam zbytnio pojecia ;) ale wracając do tematu, tak, dodaje do hashmap rekordy z bazy, pozniej wrzucam je do ArrayList i wyswietlam w SimpleAdapter. Jak moge napisac swoj wlasny SimpleAdapter i nadpisac funkcje setImgaeDrawable ? czy ta metoda musi byc w petli dodane ? –  Dawid Sajdak Jun 13 '11 at 13:39
    
czy możesz pokazać więcej kodu (nie tutaj może przemek kropka sulikowski na dżimaijl) zmienie Ci kod zebyś nie używał SimpleAdapter tylko właśnie SimpleCursorAdaptera ... jeśli chodzi o nadpisanie to normalnie musisz zrobic subclass klasy SimpleAdapter czyli coś takiego class MySimpleAdapter extends SimpleAdapter { public MySimpleAdapter(... jak SimpleAdapter) { super(...tak sie wywołuje konstruktor klasy bazowej ...);} public void setViewImage(android.widget.ImageView v, java.lang.String s) { v.setImageDrawable(Drawable.createFromStream(getAssets().open("flags/" + s + ".png"), null));} } –  Selvin Jun 13 '11 at 13:52

1 Answer 1

up vote 1 down vote accepted

do not store Drawable in HashMap use your own implementation of SimpleAdapter like this (as "Icon" in hashmap put only filename)

  public class MySimpleAdapter extends SimpleAdapter{

    Context localcontext = null;

    public MySimpleAdapter(Context context,
        List<? extends Map<String, ?>> data, int resource,
        String[] from, int[] to) {
      super(context, data, resource, from, to);
      localcontext = context;
    }

    @Override
    public void setViewImage(ImageView v, String value){
      try {
        v.setImageDrawable(Drawable.createFromStream(localcontext.getAssets().open("flags/" + value + ".png"), null));
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }

//EDIT ... he ask how to add odd/even row with diff colours

    private int[] colors = new int[] { 0xe0e0e0ff, 0x404040ff };

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
      View view = super.getView(position, convertView, parent);
      int colorPos = position % colors.length;
      view.setBackgroundColor(colors[colorPos]);
      return view;
    }
  }

and use MySimpleAdapter instead of SimpleAdapter

share|improve this answer
    
jesteś wielki :D –  Dawid Sajdak Jun 13 '11 at 14:18
    
mógłbyś jeszcze podpowiedzieć jak moge zrobić, aby jeden wiersz był jaśniejszy na następny ciemniejszy ? tak jak tutaj: img121.imageshack.us/img121/7498/listae.jpg –  Dawid Sajdak Jun 13 '11 at 14:24
    
dzięki, ale mówię Ci powinieneś użyć SimpleCursorAdaptera jak i tak informacje trzymasz w bazie w sumie to używa sie go podobnie ... tylko zamias HashMap zapodajesz Cursor ... Cursor powinien mieć gdzieś kolumne ktora sie nazywa _id np ("ROWID/jakies_inne_Twoje_ID AS _id" w zapytaniu sql) i tyle –  Selvin Jun 13 '11 at 14:24
    
for odd/even rows see my edit –  Selvin Jun 13 '11 at 14:32

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.