Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

Target: When user give valid login and password -> (JFrame - Destroy login content) And Change own content to game content.. (function GRA)

Problem:

When i try use :

main.contentpane.removeAll(): main.removeAll():
doLayout

And others (Command)

Program doesn't load a new content.

Here is my code :

class GUI implements ActionListener {

  public static JPanel image_cont;

  // definicja klasy wątka
  runner pierwiast = new runner();

  public static JFrame main = new JFrame();

  public static JLabel ilosc_pkt = new JLabel("0");

  JTextField pole, login_p, haslo_p;

  dostep_z_o logowanie = new dostep_z_o("baza_danych.txt");

  public GUI() {    // wymiary okna x, y (zasada oznakowania, wykresy matematyczne)
    main.setSize(900, 400);

    // porządkowanie pozycji elementów
    //setLayout(new FlowLayout());

    // tytuł okna
    main.setTitle("Gra ułamki - logowanie do gry");


    main.setResizable(false);
    main.setVisible(true);


    main.setLayout(null);


    JLabel login = new JLabel("Login : ");
    JLabel haslo = new JLabel("Hasło : ");
    login_p = new JTextField("",10);
    haslo_p = new JTextField("",10);
    JButton przycisk = new JButton("Zaloguj!");

    // nadanie akcji
    przycisk.setActionCommand("Login");

    // dodanie do Action listenera
    przycisk.addActionListener(this);

    // marginery - zakres, pozycji dla obiektu
    Insets insets = main.getInsets();

    main.add(login);
    main.add(login_p);
    main.add(haslo);
    main.add(haslo_p);
    main.add(przycisk);

    // preferowany rozmiar przez jave dla elementu
    Dimension size = przycisk.getPreferredSize();
    System.out.println(size);

    login.setBounds(296 + insets.left, 4 + insets.top, 41, 16);
    login_p.setBounds(342 + insets.left, 2 + insets.top, 114, 20);
    haslo.setBounds(296 + insets.left, 32 + insets.top, 41, 16);
    haslo_p.setBounds(342 + insets.left, 30 + insets.top, 114, 20);
    przycisk.setBounds(467 + insets.left, 2 + insets.top, 117, 48);
    // (900 / 2) - ((41 + 5 + 114 + 11 + 117) / 2 )
    // 450 -        144 = 296    main.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  }

  public void gra()
  {

    main.removeAll();
    main.getContentPane().removeAll();

    main.setTitle("Gra ułamki - złap pierwiastki chemiczne. Quickly! -- Aktualna ilość punktów : " + runner.punkty);

    JPanel content = new JPanel();
    content.setBackground(Color.green);
    //content.setLayout(new BorderLayout(200, 200));
    content.setPreferredSize(new Dimension(900, 75));
    content.setLayout(null);
    //content.setSize(0, 0);

    // pole tekstowe
    pole = new JTextField("",2);
    // definiowanie przycisku
    JButton przycisk = new JButton("Zatwierdź wprowadzenie!");
    // nadanie komendy wysyłanej do action listenera
    przycisk.setActionCommand("Spr");
    // dodanie do Action listenera
    przycisk.addActionListener(this);

    //opis punktów
    JLabel opis_p = new JLabel("Ilość punktów : ");

    JLabel n_pierw = new JLabel("Nazwa pierwiastka : ");
    //ilosc_pkt

    // marginery - zakres, pozycji dla obiektu
    Insets insets = content.getInsets();

    content.add(n_pierw);
    content.add(pole);
    content.add(przycisk);
    content.add(opis_p);
    content.add(ilosc_pkt);
    // setBounds - ustawia pozycje, Od lewej krawedzi, od gornej krawedzi, dlugosc_obiektu, _ jego wysokosc
    // przy ustalaniu pozyucji trzeba wziasc pod uwage margines   
    n_pierw.setBounds(284 + insets.left, 12 + insets.top, 117, 16);
    pole.setBounds(284 + 115 + insets.left, 10 + insets.top, 30, 20);
    przycisk.setBounds(284 + 153 + insets.left, 7 + insets.top, 179, 26);

    // Do prawego boku
    opis_p.setBounds(750 + insets.left, 12 + insets.top, 88, 16);
    ilosc_pkt.setBounds(840 + insets.left, 9 + insets.top, 88, 22);

    // ustawienia Fonta
    Font font = new Font ("Calibri", Font.BOLD, 20);
    ilosc_pkt.setFont(font);

    main.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
    main.getContentPane().add(pierwiast);
    main.getContentPane().add(content);

    pierwiast.kontrola_gui(this);
    pierwiast.init();   
    main.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if(e.getActionCommand().equals("Spr"))
    {
      // pobranie tekstu z TextFielda
      String w_pierw = pole.getText();

      // Sprawdza czy String nie jest pusty
      if(!("").equals(w_pierw) && pierwiast.x1 != -1)
      {

        // sprawdza wprowadzony pierwiastek czy jest taki sam jak wpisalismy
        if (!w_pierw.equals(pierwiast.tab_pierw[pierwiast.x1].p_ch_n))
        {

          // Zmniejszenie ilości punktów
          pierwiast.punkty -=1;
          ilosc_pkt.setText(Integer.toString(pierwiast.punkty));

          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Źle! Módl się byś nie zostął/a potraktowany/a chlorem!");
          main.setTitle("Gra ułamki - złap pierwiastki chemiczne. Quickly! - " + pierwiast.tab_pierw[runner.x1].p_ch_n + " - Źle (-1 punkt) -- Aktualna ilość punktów : " + pierwiast.punkty);
        }
        else
        {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Poprawnie! Pani z chemii się cieszy!");

          // Zwiększenie ilości punktów
          pierwiast.punkty +=1;
          ilosc_pkt.setText(Integer.toString(pierwiast.punkty));

          main.setTitle("Gra ułamki - złap pierwiastki chemiczne. Quickly! - " + pierwiast.tab_pierw[runner.x1].p_ch_n + " - Dobrze (+1 punkt) -- Aktualna ilość punktów : " + pierwiast.punkty);
          // ustawienie statusu do znikniecia
          pierwiast.tab_pierw[pierwiast.x1].status_p = 2;

          // usuwanie poprzedniego wyboru pierwiastka (unikniecie ponownego odkrycia)
          pierwiast.x1 = -1;

          //czyszczenie pola - do wpisywania
          pole.setText("");

        }
      }
      else
      {
         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie wpisano nazwy pierwiastka lub nie kliknięto");
      }

    }
    else if (e.getActionCommand().equals("Login"))
    {
      String login = login_p.getText();
      String haslo = haslo_p.getText();

      if(!"".equals(login) && !"".equals(haslo))
      {
        logowanie.logowanie(login, haslo);

        if (logowanie.login)
        {
          this.gra();
        }
      }
      else
      {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie wpisano loginu i hasła");
      }
    }
  }


}

Where I make fault? What is wrong?

--- [edit] ---

Resolve (For other seekers):

@Dave tip

//add revalidate for each component (Gra function)

    main.getContentPane().add(pierwiast);
    main.getContentPane().add(content);

    pierwiast.revalidate();
    content.revalidate();

And (At the start gra function)

    //main.getContentPane().removeAll(); <- Delete this
    //main.getContentPane().validate(); <- Delete this

    main.setTitle("Gra ułamki - złap pierwiastki chemiczne. Quickly! -- Aktualna ilość punktów : " + runner.punkty);

And Before load (function gra) (public void actionPerformed) in

        if (logowanie.login)
        {
          main.getContentPane().removeAll(); //add this
          main.repaint(); //add this
          main.validate(); //add this
          this.gra();
        }
share|improve this question
1  
Don't use AWT components in a Swing application. TextField is AWT. JTextField is Swing. –  camickr Jan 3 '12 at 18:06
    
Ok, I change all components to Swing. –  Jan Czarny Jan 3 '12 at 18:16

1 Answer 1

up vote 2 down vote accepted

You need to call revalidate() on main when you're done setting up the new content.

share|improve this answer
    
I try (in function gra): pierwiast.revalidate(); content.revalidate(); and doesn't work; @dave you think about that after (content.add(...)) main.revalidate()? –  Jan Czarny Jan 3 '12 at 18:08

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.