40,110 Reputation

5 yesterday
20 2 days ago
0 Nov 19
There were no net reputation changes on this day
30 Nov 18
10 Nov 17
20 Nov 16
10 Nov 15
10 Nov 14
15 Nov 13
25 Nov 12
60 Nov 11
20 Nov 10
10 Nov 9
40 Nov 8
10 Nov 7
35 Nov 6
10 Nov 5
30 Nov 3
20 Oct 31
20 Oct 30
20 Oct 29
20 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 25
10 Oct 24
20 Oct 23
10 Oct 21
10 Oct 20
10 Oct 19
10 Oct 18