297,196 Reputation

293 today
40 yesterday
165 2 days ago
230 Aug 29
275 Aug 28
200 Aug 27
215 Aug 26
240 Aug 25
65 Aug 24
50 Aug 23
225 Aug 22
183 Aug 21
232 Aug 20
80 Aug 19
85 Aug 18
45 Aug 17
20 Aug 16
195 Aug 15
321 Aug 14
230 Aug 13
290 Aug 12
180 Aug 11
150 Aug 10
30 Aug 9
200 Aug 8
129 Aug 7
135 Aug 6
105 Aug 5
100 Aug 4
110 Aug 3