2

I've generated a pdf using Django-pisa.. the PDF content is taken from database which is in the correct alignment but can't get it done right on the PDF....

I've used:

filename = "/home/anoop/DjangoCodes/hello.pdf"
  c = '''<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
  <style type="text/css">
  @font-face {font-family: code2000;src: url(dhivehi.otf.ttf);}
  html {font-family: code2000;dir: rtl;unicode-bidi:bidi-override;}
  </style>
  </head><body><div dir='rtl'>%s</div></body></html>''' % content_text
  print c
  pdf = pisa.CreatePDF(c,file(filename, "wb"))
  if not pdf.err:
    pisa.startViewer(filename)

content_text contains the dhivehi text..

Example : content_text: އެގޮތުން އައްޑޫގެ މަރަދޫ އާއި މަރަދޫފޭދޫ އާއި ފޭދޫ އަށްވެސް އުދަ އަރާފައިވާ ކަމަށް

    text in pdf: ‫ށަމަކ ާވިއަފާރައ ަދުއ ްސެވްށައ ޫދޭފ ިއާއ ޫދޭފޫދަރަމ ިއާއ ޫދަރަމ ެގޫޑްއައ ްނުތޮގެއ‬

1 Answer 1

2

I faced similar problem and I solved it by just changing the fonts which can display these type of characters (e.g. Arial Unicode MS, DejaVuSerif).

Edit:

I was using mpdf library (unicode support) which is written in PHP for dynamic PDF creation with russian language (Cyrillic) and faced similar problem. At that time I was using arial font and then I switched to ArialUni,DejaVuSerif fonts which solved the problem.

2
 • 1
  As it stands your answer is a bit short. Could you provide more details? Oct 20, 2012 at 18:51
 • Thank you so much Arialuni fixed my problems :D. I was using Code2000 and it does not work with Japanese text.
  – ccsakuweb
  Jul 3, 2016 at 13:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.