0

The error I got from console of Spyder is below:

runfile('/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py', wdir='/Users/ozgeozler/Pygame') Episode: 1 2019-04-28 23:48:19.057 python[33387:195175] IMKClient Stall detected, please Report your user scenario attaching a spindump (or sysdiagnose) that captures the problem - (imkxpc_attributesForCharacterIndex:reply:) block performed very slowly (2070.59 secs). 2019-04-28 23:48:19.057 python[33387:195175] IMKClient Stall detected, please Report your user scenario attaching a spindump (or sysdiagnose) that captures the problem - (imkxpc_windowLevelWithReply:) block performed very slowly (2068.59 secs). Traceback (most recent call last):

File "", line 1, in runfile('/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py', wdir='/Users/ozgeozler/Pygame')

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/spyder_kernels/customize/spydercustomize.py", line 827, in runfile execfile(filename, namespace)

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/spyder_kernels/customize/spydercustomize.py", line 110, in execfile exec(compile(f.read(), filename, 'exec'), namespace)

File "/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py", line 331, in env.run()

File "/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py", line 262, in run state= self.initialStates()

AttributeError: 'Env' object has no attribute 'initialStates'

runfile('/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py', wdir='/Users/ozgeozler/Pygame') Episode: 1 Traceback (most recent call last):

File "", line 1, in runfile('/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py', wdir='/Users/ozgeozler/Pygame')

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/spyder_kernels/customize/spydercustomize.py", line 827, in runfile execfile(filename, namespace)

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/spyder_kernels/customize/spydercustomize.py", line 110, in execfile exec(compile(f.read(), filename, 'exec'), namespace)

File "/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py", line 331, in env.run()

File "/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py", line 298, in run self.agent.replay(batch_size)

File "/Users/ozgeozler/Pygame/rl_game.py", line 168, in replay train_target = self.model.predict(state)

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/keras/engine/training.py", line 1149, in predict x, _, _ = self._standardize_user_data(x)

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/keras/engine/training.py", line 751, in _standardize_user_data exception_prefix='input')

File "/anaconda3/lib/python3.6/site-packages/keras/engine/training_utils.py", line 138, in standardize_input_data str(data_shape))

ValueError: Error when checking input: expected dense_5_input to have shape (4,) but got array with shape (1,)

I am trying to finish a course that is related with Reinforcement Learning on Udemy. Basically, I follow the instructor. I lodged in part of train and result.

P.s: I am very new with Python & RL.

Thanks in advance.

  """
RL GAME
"""

#pygame template

import pygame
import random
import numpy as np
from collections import deque
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras.optimizers import Adam
import random

#window size
WIDTH=360
HEIGHT=360
FPS=30 #OYUNUN NE KADAR HIZLI OLACAĞI

#colors
WHITE=(225, 225, 225)
BLACK=(0,0,0)
RED=(250,0,0)
GREEN=(0,225,0)
BLUE=(0,0,225)  


class Player (pygame.sprite.Sprite):
  # sprite for a player
  def __init__(self):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.image=pygame.Surface((20,20))
    self.image.fill(BLUE)
    #parameterenin farklı metodlarına erişim sağlayabilmek için
    self.rect=self.image.get_rect()
    self.radius= 10
    pygame.draw.circle(self.image, RED, self.rect.center,self.radius) #circle i nereye çizmek istiyorsun sorusu ile ilgili
    self.rect.centerx =WIDTH/2
    self.rect.bottom =HEIGHT-1
    self.speedx=0 #0 pixel ilerliyor BAŞLANGİÇTA

  def update(self,action): #buradaki action: sağa git sola git veya hiçbir şey yapma demek.
    self.speedx=0
    #keyboarddan komut alabilmek için pygame kullanılıyor
    keystate=pygame.key.get_pressed()

    if keystate[pygame.K_LEFT] or action == 0:
      self.speedx=-4
    elif keystate[pygame.K_RIGHT] or action == 1:
      self.speedx=4
    else:
      self.speedx=0

  #toplama yapmazsak tuşa bassan da spride hareket etmiyor.
    self.rect.x +=self.speedx

  #bu olmazsa sağ tarafta ekran dışına çıkabilir. Ya da sol tarafta da aynısı olur.  
  #sınır koyuyoruz
    if self.rect.right > WIDTH:
      self.rect.right= WIDTH

    if self.rect.left < 0:
      self.rect.left = 0    

  def getCoordinates(self):
    return(self.rect.x, self.rect.y)


#düşman tanımı için yeni bir class yazılır
class Enemy(pygame.sprite.Sprite):

  def __init__(self): 
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    #düşmanlar yaratılıyor
    self.image =pygame.Surface((10,10))
    self.image.fill(RED)
    self.rect=self.image.get_rect() #rectangle ile çevreleyelim ki faydalarını kullanabilelim.
    self.radius= 5
    pygame.draw.circle(self.image, WHITE, self.rect.center,self.radius) #circle i nereye çizmek istiyorsun sorusu ile ilgili
    #ekrana sığındırma yöntemi =WIDTH -self.rect.width
    self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
    self.rect.y =random.randrange(2,6)

    self.speedx =0 #ilerde çapraz olarak hareket ettirmek istersek diye yaratıldı.
    self.speedy=3

  #düşmanların hareket ettirilme kısmı
  def update(self):

    self.rect.x +=self.speedx
    self.rect.y +=self.speedy

    if self.rect.top > HEIGHT +10:
      self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
      self.rect.y =random.randrange(2,6)    
      self.speedy=3

  def getCoordinates(self): # rectangle ın x ve y sini alacak.
    return(self.rect.x, self.rect.y)

class DQLAgent:  
  def __init__(self):
    #parameters/hyperparameters 
    #parametreler yaratılır.
    #Input'a bu kadar nöron koyacaz.
    self.state_size = 4 #distance 
    #[(playerx- m1x),(playery- m1y),(playerx- m2x),(playery- m2y)]
    #Output'a da bu kadar nöron koyacağız.
    self.action_size = 3 # right, left, no move


    self.gamma = 0.95
    self.learning_rate = 0.001

    self.epsilon = 1 #explore rate
    self.epsilon_decay = 0.995
    self.epsilon_min = 0.01
    #deque'yu liste olarak düşün
    self.memory = deque(maxlen=1000) 
    #agentın içindeki NN'yı tanımlayan
    self.model = self.build_model() 


  def build_model(self): 
    #CONSTRUUCTİON OF NN for DQL 
    model= Sequential()
    model.add(Dense(48,input_dim = self.state_size, activation= "relu"))
    model.add(Dense(self.action_size, activation="linear"))
    model.compile(loss="mse", optimizer= Adam(lr= self.learning_rate))
    return model


  def remember(self, state, action, reward, next_state,done): 
    #STORAGE of state,action,reward,next_state,done
    self.memory.append((state,action,reward,next_state,done))


  def act(self, state): 
    #action belirlenen yerdir

    #önce state bir array e çevriliyor. çünkü bir alt satırdaki 
    #kodlar array olarak istiyor, state olarak kabul etmiyor.
    state=np.array(state)
    if np.random.rand()< self.epsilon:
      return random.randrange(self.action_size) #eski hali ile --> env.action_space.sample()
    act_values= self.model.predict(state)
    return np.argmax(act_values[0]) # q değerimin en yuksek oldugu action ı return et diyorum.  def replay(self, batch_size): 
    #TRAINING
    #replay memory yeterince dolu (16) olmazsa önceki 
    #tecrübelerinden yararlanamıyor.
    #16 tane state,action,reward,next_state,done yoksa,
    #replay metodunu kullanamıyorsun.
    if len(self.memory) < batch_size:
      return
    minibatch = random.sample(self.memory,batch_size)
    for state,action,reward,next_state,done in minibatch:
      state=np.array(state)
      next_state=np.array(next_state)
      if done:#kırmızı alan için yazıldı bu if else
        target=reward
      else:
        target=reward + self.gamma*np.amax(self.model.predict(next_state)[0]) 
        #amax önce flaten ediyor sonra maxı seçiyor
      train_target = self.model.predict(state) 
      train_target[0][action] = target 
      self.model.fit(state, train_target, verbose=0) 

  def adaptiveEGreedy(self): 
    #CONSTRUCTION OF NN for DQL 
    if self.epsilon > self.epsilon_min:
      self.epsilon *= self.epsilon_decay
class Env(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.all_sprite =pygame.sprite.Group()
    self.enemy= pygame.sprite.Group()
    self.player=Player()
    self.all_sprite.add(self.player)
    self.m1 =Enemy() #1. düşmanı oluşturduk
    self.m2=Enemy() #2. düşmanı oluşturduk
    self.all_sprite.add(self.m1) # burada oluşturduğum 1. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.all_sprite.add(self.m2) # # burada oluşturduğum 2. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.enemy.add(self.m1)
    self.enemy.add(self.m2)

    self.reward=0
    self.total_reward=0
    self.done=False
    self.agent=DQLAgent()

  def findDistance(self, a,b):
    d=a-b
    return d

  #environmentte action alınınca agentı environment içinde yeni statee taşıyor.
  def step(self, action):
    state_list=[]

    #update enemy
    self.player.update(action)
    self.enemy.update() #enemy ler action almıyorlar çünkü onlar zaten her update de aşağı doğru hızları kadar iniyorlaar.

    # get coordinate of player and enemies
    next_player_state=self.player.getCoordinates()
    next_m1_state=self.m1.getCoordinates()
    next_m2_state=self.m2.getCoordinates()


    #find distance
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[0],next_m1_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[1],next_m1_state[1]) )   
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[0],next_m2_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[1],next_m2_state[1]) )

    return[state_list]

  #reset motodu
  def initialState(self):
    #agent bir bölümü tamamladığında ve başka bir bölüme geçtiğinde environmentde bütün değreleri baştan yaratma için.
    #benim agent im hariç geri kalan herşeyi resetlemek gerek.
    self.all_sprite =pygame.sprite.Group()
    self.enemy= pygame.sprite.Group()
    self.player=Player()
    self.all_sprite.add(self.player)
    self.m1 =Enemy() #1. düşmanı oluşturduk
    self.m2=Enemy() #2. düşmanı oluşturduk
    self.all_sprite.add(self.m1) # burada oluşturduğum 1. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.all_sprite.add(self.m2) # # burada oluşturduğum 2. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.enemy.add(self.m1)
    self.enemy.add(self.m2)

    self.reward=0
    self.total_reward=0
    self.done=False


    state_list=[]

    # get coordinate of player and enemies
    player_state=self.player.getCoordinates()
    m1_state=self.m1.getCoordinates()
    m2_state=self.m2.getCoordinates()

    #find distance
    state_list.append(self.findDistance(player_state[0],m1_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(player_state[1],m1_state[1]) )   
    state_list.append(self.findDistance(player_state[0],m2_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(player_state[1],m2_state[1]) )

    return[state_list], self

  def run(self):
    #game loop
    state= self.initialState()
    running=True
    batch_size=24

    while running:
      self.reward=2 #kafamdan tasarladığım ödül, her ölmediğinde 2 puan toplayacak
      #keep loop running at the rght speed
      clock.tick(FPS)
      #process input
      #oyundan çıkabilmek için update
      for event in pygame.event.get():
        if event.type==pygame.QUIT:
          running = False

      #update
      #agent a bir action seçtiriyorum.
      action=self.agent.act(state)
      next_state= self.step(action)
      self.total_reward+=self.reward


      hits = pygame.sprite.spritecollide(self.player,self.enemy,False,pygame.sprite.collide_circle) 
      if hits:
        self.reward= -150
        self.total_reward+=self.reward
        self.done=True
        running = False #GAME LOOPDAN ÇIKIYORSA
        print("Total reward: ", self.total_reward)

      self.agent.remember(state,action, self.reward, next_state, self.done)  

      #update state /storage

      state=next_state

      #training
      self.agent.replay(batch_size)

      #epsilon greedy
      #bir sonraki bölümde nasıl bir action seçeceğiimize kara verdiğimiz metodumuz.
      self.agent.adaptiveEGreedy()


      #draw and render
      screen.fill(GREEN) 
      self.all_sprite.draw(screen)

      #after drawing flip dislay
      pygame.display.flip()

    pygame.quit() 


if __name__ == "__main__":
  env=Env()
  liste=[]
  t=0
  while True:
    t+=1
    print("Episode: ", t)
    liste.append(env.total_reward)


    #initialize pygame and create window 
    pygame.init()
    screen= pygame.display.set_mode((WIDTH,HEIGHT))
    pygame.display.set_caption("RL GAME")
    clock=pygame.time.Clock()

    env.run()

I expected to see a game screen with an agent trying to learn escaping from enemies which are coming from above.

 • 2
  I'm sorry but very few will be prepared to trawl through your code looking for the error. You need to isolate the problem into minimal code that we can work with. Also include the full traceback from the error and put it in your question. – cdarke Apr 28 '19 at 21:43
0

Now my code is working in a way I don't understand since I did not change anything exactly. Here it is.

  """
RL GAME
"""

#pygame template

import pygame
import random
import numpy as np
from collections import deque
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
from keras.optimizers import Adam
import random

#window size
WIDTH=360
HEIGHT=360
FPS=30 #OYUNUN NE KADAR HIZLI OLACAĞI

#colors
WHITE=(225, 225, 225)
BLACK=(0,0,0)
RED=(250,0,0)
GREEN=(0,225,0)
BLUE=(0,0,225)  


class Player (pygame.sprite.Sprite):
  # sprite for a player
  def __init__(self):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.image=pygame.Surface((20,20))
    self.image.fill(BLUE)
    #parameterenin farklı metodlarına erişim sağlayabilmek için
    self.rect=self.image.get_rect()
    self.radius= 10 #kutular arasında boşluğuengellemek için circle çiziminde kullanılacak.
    pygame.draw.circle(self.image, RED, self.rect.center,self.radius) #circle i nereye çizmek istiyorsun sorusu ile ilgili
    self.rect.centerx =WIDTH/2
    self.rect.bottom =HEIGHT-1
    self.speedx=0 #0 pixel ilerliyor BAŞLANGİÇTA

  def update(self,action): #buradaki action: sağa git sola git veya hiçbir şey yapma demek.
    self.speedx=0
    #keyboarddan komut alabilmek için pygame kullanılıyor
    keystate=pygame.key.get_pressed()

    if keystate[pygame.K_LEFT] or action == 0: #kendi environment ımızı tasarladığım için kendimiz değer veriyoruz 0 diye.
      self.speedx=-4
    elif keystate[pygame.K_RIGHT] or action == 1: #kendi environment ımızı tasarladığım için kendimiz değer veriyoruz 1 diye.
      self.speedx=4
    else:
      self.speedx=0

  #toplama yapmazsak tuşa bassan da spride hareket etmiyor.
    self.rect.x +=self.speedx

  #bu olmazsa sağ tarafta ekran dışına çıkabilir. Ya da sol tarafta da aynısı olur.  
  #sınır koyuyoruz
    if self.rect.right > WIDTH:
      self.rect.right= WIDTH

    if self.rect.left < 0:
      self.rect.left = 0    

  def getCoordinates(self):
    return(self.rect.x, self.rect.y)


#düşman tanımı için yeni bir class yazılır
class Enemy(pygame.sprite.Sprite):

  def __init__(self): #image yaratmak için
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    #artık düşmanlar yaratılıyor
    self.image =pygame.Surface((10,10)) #10x01 luk dikdörtgen image yaratma kısmı
    self.image.fill(RED) #red yapalım.
    self.rect=self.image.get_rect() #rectangle ile çevreleyelim ki faydalarını kullanabilelim.
    self.radius= 5 #içine 5 lik daire oturtma
    #rastgele bir saldırı gerçekleşmesi için
    pygame.draw.circle(self.image, WHITE, self.rect.center,self.radius) #circle i nereye çizmek istiyorsun sorusu ile ilgili
    #ekrana sığındırma yöntemi =WIDTH -self.rect.width
    #düşman ekran dışından gelmesin diye sığdırma
    self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
    #düşmanın y ekseninden 2-6 sınırları içinden gelmeye başlaması için.
    self.rect.y =random.randrange(2,6)

    self.speedx =0 #ilerde çapraz olarak hareket ettirmek istersek diye yaratıldı.
    self.speedy=3

  #düşmanların hareket ettirilme kısmı
  def update(self):

    self.rect.x +=self.speedx #x ekseninde düz bir şekilde gidecek diye bu şekilde yazıldı.
    self.rect.y +=self.speedy

    if self.rect.top > HEIGHT +10: #eğer enemy ekrandan aşağı fazla inip görünmez olursa 
      #yine bir önceki tanımdaki gibi enemyler ekrana girsin diye.
      self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
      self.rect.y =random.randrange(2,6)   
      self.speedy=3

# =============================================================================
#     if self.rect.left > WIDTH -10:
#       self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
#       self.rect.y =random.randrange(2,6)    
#       self.speedx=2
#       
#     if self.rect.right > WIDTH +10:
#       self.rect.x =random.randrange(0, WIDTH -self.rect.width) 
#       self.rect.y =random.randrange(2,6)    
#       self.speedX=2
#       
# =============================================================================
  def getCoordinates(self): # rectangle ın x ve y sini alacak.
    return(self.rect.x, self.rect.y)

class DQLAgent:  
  def __init__(self):
    #parameters/hyperparameters 
    #parametreler yaratılır.
    #Input'a bu kadar nöron koyacaz.
    self.state_size = 4 #distance 
    #[(playerx- m1x),(playery- m1y),(playerx- m2x),(playery- m2y)]
    #Output'a da bu kadar nöron koyacağız.
    self.action_size = 3 # right, left, no move


    self.gamma = 0.95
    self.learning_rate = 0.001

    self.epsilon = 1 #explore rate
    self.epsilon_decay = 0.995
    self.epsilon_min = 0.01
    #deque'yu liste olarak düşün
    self.memory = deque(maxlen=1000) 
    #agentın içindeki NN'yı tanımlayan
    self.model = self.build_model() 


  def build_model(self): 
    #CONSTRUUCTİON OF NN for DQL 
    model= Sequential()
    model.add(Dense(48,input_dim = self.state_size, activation= "relu"))
    model.add(Dense(self.action_size, activation="linear"))
    model.compile(loss="mse", optimizer= Adam(lr= self.learning_rate))
    return model


  def remember(self, state, action, reward, next_state,done): 
    #STORAGE of state,action,reward,next_state,done
    self.memory.append((state,action,reward,next_state,done))


  def act(self, state): 
    #action belirlenen yerdir

    #önce state bir array e çevriliyor. çünkü bir alt satırdaki 
    #kodlar array olarak istiyor, state olarak kabul  etmiyor.
    state=np.array(state)
    if np.random.rand()<= self.epsilon:
      return random.randrange(self.action_size)# random bir şekilde haraekt etmek istiyor.
                          #eski hali ile --> env.action_space.sample()
    act_values= self.model.predict(state) #state predict edilir.
    return np.argmax(act_values[0]) # pedict'e göre, q değerimin en yuksek oldugu action ı return et diyorum.  def replay(self, batch_size): 
    #TRAINING
    #replay memory yeterince dolu (16) olmazsa önceki 
    #tecrübelerinden yararlanamıyor.
    #16 tane state,action,reward,next_state,done yoksa,
    #replay metodunu kullanamıyorsun.
    if len(self.memory) < batch_size:
      return
    minibatch = random.sample(self.memory,batch_size)
    for state,action,reward,next_state,done in minibatch:
      state=np.array(state)
      next_state=np.array(next_state)
      if done:#kırmızı alan için yazıldı bu if else
        target=reward
      else:
        target=reward + self.gamma*np.amax(self.model.predict(next_state)[0]) 
        #amax önce flaten ediyor sonra maxı seçiyor
      train_target = self.model.predict(state) 
      train_target[0][action] = target 
      self.model.fit(state, train_target, verbose=0) 

  def adaptiveEGreedy(self): 
    #CONSTRUCTION OF NN for DQL 
    if self.epsilon > self.epsilon_min:
      self.epsilon *= self.epsilon_decay
class Env(pygame.sprite.Sprite):
  def __init__(self):   #initializer
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self) #sprite klassına inherit edebilmek için gereken kod kısmı.
    #hepsinin başında self var çünkü bunlar bir class'ın içinde yaratılıyor ve bunlar bizim initial paramtereler.
    self.all_sprite =pygame.sprite.Group()
    self.enemy= pygame.sprite.Group() #düşamn sprite'ı
    self.player=Player()        #player sprite'ı
    self.all_sprite.add(self.player)  #player'ı sprite'ın içine ekledik. 
    self.m1 =Enemy() #1. düşmanı oluşturduk
    self.m2=Enemy() #2. düşmanı oluşturduk
    self.all_sprite.add(self.m1) # burada oluşturduğum 1. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.all_sprite.add(self.m2) # # burada oluşturduğum 2. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.enemy.add(self.m1) 
    self.enemy.add(self.m2)

    #diğer önemli parameterelerin tanımlanması.
    self.reward=0
    self.total_reward=0
    self.done=False #bölümümün bitip bitmediği.
    self.agent=DQLAgent() 

  def findDistance(self, a,b):
    d=a-b
    return d 

  #environmentte action alınınca agentı environment içinde yeni statee taşıyor.
  #içine bir action alan step metodu environment içinde agent'i bir sonraki state'e taşıyor.
  def step(self, action):
    state_list=[]

    #update enemy ve player: bu ikisini next state için ekranda bir adım ileri taşıyor. 
    self.player.update(action) #player için update metodu çağrılır.
    self.enemy.update() #enemy ler action almıyorlar çünkü onlar zaten her update de aşağı doğru hızları kadar iniyorlaar.

    # get coordinate of player and enemies
    next_player_state=self.player.getCoordinates()
    next_m1_state=self.m1.getCoordinates()
    next_m2_state=self.m2.getCoordinates()


    #find distance
    #statelerimi tuttuğum listeye distancelar eklenir.
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[0],next_m1_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[1],next_m1_state[1]))   
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[0],next_m2_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(next_player_state[1],next_m2_state[1]))

    return[state_list]

  #reset motodu
  def initialState(self):
    #agent bir bölümü tamamladığında ve başka bir bölüme geçtiğinde environmentde bütün değreleri baştan yaratma için.
    #benim agent im hariç geri kalan herşeyi resetlemek gerek.
    self.all_sprite =pygame.sprite.Group()
    self.enemy= pygame.sprite.Group()
    self.player=Player()
    self.all_sprite.add(self.player)
    self.m1 =Enemy() #1. düşmanı oluşturduk
    self.m2=Enemy() #2. düşmanı oluşturduk
    self.all_sprite.add(self.m1) # burada oluşturduğum 1. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.all_sprite.add(self.m2) # # burada oluşturduğum 2. düşmanı sprite in içine ekliyoruz.
    self.enemy.add(self.m1)
    self.enemy.add(self.m2)

    self.reward=0
    self.total_reward=0
    self.done=False


    state_list=[]

    # get coordinate of player and enemies
    player_state=self.player.getCoordinates()
    m1_state=self.m1.getCoordinates()
    m2_state=self.m2.getCoordinates()

    #find distance
    #yukarıdakinin next'leri olmadan hali.
    #next ler yok çinkü demin uodate ettiğim için next stateleri alıyorduk. 
    #ama burada update etmediğim için player ve düşmanlarımın hangi koordinatta olduğunu alırım.
    state_list.append(self.findDistance(player_state[0],m1_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(player_state[1],m1_state[1]) )   
    state_list.append(self.findDistance(player_state[0],m2_state[0]))
    state_list.append(self.findDistance(player_state[1],m2_state[1]) )

    return[state_list]

  def run(self): #tüm dql algoritmasının koşacagı kısım
    #game loop
    state= self.initialState()
    running=True
    batch_size=24

    while running:
      self.reward=2 #kafamdan tasarladığım ödül, her ölmediğinde 2 puan toplayacak
      #keep loop running at the rght speed
      clock.tick(FPS)
      #process input
      #oyundan çıkabilmek için update
      for event in pygame.event.get():
        if event.type==pygame.QUIT:
          running = False

      #update kısım burada başlıyor.
      #agent a bir action seçtiriyorum.
      action=self.agent.act(state) #act metoduna bir state yolladım ve buradan bir action seçtim.
      next_state= self.step(action) #bu action a göre step metodu bize ne state döndürecek?
      self.total_reward+=self.reward #total reward hesaplanma kısmı

      #pygame.sprite.collide_circle ile collision tipi belirtilir .  
      hits = pygame.sprite.spritecollide(self.player,self.enemy,False,pygame.sprite.collide_circle) 
      if hits:
        self.reward= -150
        self.total_reward+=self.reward
        self.done=True
        running = False #GAME LOOPDAN ÇIKIYORSA
        print("Total reward: ", self.total_reward)

      #eğer çarpma olmadıysa
      #hatırlamam lazım.
      #storage  
      self.agent.remember(state,action, self.reward, next_state, self.done)  

      #update state 
      state=next_state

      #training
      self.agent.replay(batch_size)

      #epsilon greedy
      #bir sonraki bölümde nasıl bir action seçeceğiimize kara verdiğimiz metodumuz.
      self.agent.adaptiveEGreedy()


      #draw and render
      screen.fill(GREEN) 
      self.all_sprite.draw(screen) 

      #after drawing flip dislay
      pygame.display.flip()

    pygame.quit() 

#main loop kısmı
if __name__ == "__main__":
  env=Env()
  liste=[] #burada reward larımı tutacağım.
  t=0
  while True:
    t+=1
    print("Episode: ", t)
    liste.append(env.total_reward) # listeden gelen total reward depolanır.


    #initialize pygame and create window 
    pygame.init()
    screen= pygame.display.set_mode((WIDTH,HEIGHT))
    pygame.display.set_caption("RL GAME")
    clock=pygame.time.Clock()

    env.run() #environment'i run eden kod.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.