1

last output in console for content.js is console.log("gggggg");

these statements never run (there are NO errors in console):

alert("gucci");
console.log("p");
console.log("o",current_languages);
 alert("string");
 console.log(e);

content.js

myCollection1 = document.getElementsByClassName("tocnumber");
myCollection2 = document.getElementsByClassName("toctext");
var languages = []; //jazyky na stránce
var i;
var position;
for (i = 0; i < myCollection1.length; i++) {
 if (Number.isInteger(Number(myCollection1[i].innerText))){
  languages.push(myCollection2[i].innerText);
 } 
} 
console.log("gggggg");
var zvyraznit = browser.storage.local.get('zvyraznit_preklady'); //v kterých jazycích
zvyraznit.then(function(e){
 var barva = browser.storage.local.get('colour');//.split(","); //seznam jazyk, barva
});
barva.then(function(e){
 var current_languages = browser.storage.local.get('jazyky1'); //"španělština"
});
alert("gucci");
var current_language;
console.log("p");
console.log("o",current_languages);
current_languages.then(function(e){
 alert("string");
 console.log(e);
 let current_languages_list = String(e.current_languages).split(",");
 console.log("l",languages);

Other code, so you can run the addon:

manifest.json

{
  "manifest_version": 2,
  "name": "Vylepšení pro wikislovník",
  "version": "0.2",
  "content_scripts": [
    {
      "matches": ["*://*.cs.wiktionary.org/*"],
      "js": [ "content.js"],
      "run_at": "document_end"
    }],
  "background": {
   "scripts": ["background.js"]
  },
  "browser_action": {
   "default_title": "Vylepšení pro wikislovník - Nastavení"
  },
  "permissions": ["storage"],
  "options_ui": {
  "page": "options.html",
  "browser_style": false
  }
}

background.js

function handleClick() {
 browser.runtime.openOptionsPage();
}

browser.browserAction.onClicked.addListener(handleClick);

options.html and options.js

document.getElementsByClassName("submit")[0].onclick = function(){document.getElementById("saved").style.display = "block";}
function saveOptions(e) {
 e.preventDefault();
 let storageItem = browser.storage.local.set({
  jazyky1: document.getElementById("jazyky1").value,
  zvyraznit_preklady: document.getElementById("zvyraznit_preklady").value, //a
  colour: document.querySelector("#colour").value //b
 });
}

function restoreOptions() {
 let storageItem = browser.storage.local.get('jazyky1');
 storageItem.then((res) => {
   if(res.jazyky1 == undefined){
    resetOptions();
  }else{
   document.getElementById("jazyky1").value = String(res.jazyky1);
  }
 });
 storageItem = browser.storage.local.get('zvyraznit_preklady');
 storageItem.then((res) => {
  if(res.jazyky1 == undefined){
  }else{
   document.getElementById("zvyraznit_preklady").value = String(res.zvyraznit_preklady);
  }
 });
 storageItem = browser.storage.local.get('colour');
 storageItem.then((res) => {
  if(res.jazyky1 == undefined){
  }else{
   document.getElementById("colour").value = String(res.colour);
  }
 });
}
function resetOptions(e){
 let clearing = browser.storage.local.clear();
 clearing.then(function(e){
  let storageItem = browser.storage.local.set({
  jazyky1: "němčina",
  zvyraznit_preklady: "němčina",
  colour: "yellow"
  });
 document.getElementById("jazyky1").value = "němčina";
 document.getElementById("zvyraznit_preklady").value = "de";
 document.getElementById("colour").value = "yellow";
 storageItem.then(function(e){restoreOptions();}); 
 });
}

 

document.addEventListener('DOMContentLoaded', restoreOptions);
document.querySelector("form").addEventListener("submit", saveOptions);
document.getElementById("reset").addEventListener("reset", resetOptions);
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Vylepšení pro Wikislovník</title>
  <meta charset="utf-8">
 </head>
 <style>
  h1 {
   color: #008844;
   text-shadow: 10px 10px black;
  }
  h2{
   font-family: Consolas;
  }
  button {
   min-height: 32px;
  }
  .submit {
   background-color: #00ddff;
   border: none;
   border-radius: 4px;
   padding: 3px 10px;
   font-weight: 600;
   cursor: grab;
  }
  .submit:active {
   transform: translateY(2px);
  }
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
  body { background-color: #333; color: white; 
  }
  }
  a {
   color: aquamarine;
  }
 </style>
<body>
 <center>
 <form>
 <h1>Vylepšení pro (český) Wikislovník pro hesla v jazyce němčina a čeština</h1>
 <p>Ale i pro další jazyky, tam jsem to ale netestoval.</p>
 <h2>1.) Posunutí sekce "význam" před tabulku deklinace pro slovesa</h2>
 <p>Jazyky zadávejte zcela obyčejným způsobem, oddělujte čárkou (př. němčina, španělština).</p>
 
 <label>Pokud chcete přidat další jazyky</label>
 <input type="text" id="jazyky1" >
 
 <h2>2.) Zvýraznění překladů v jazyce:</h2>
 <p><b>Poznámka:</b>Tady napište kód jazyka který chcete v sekci překlady zvýraznit (př. pro němčinu <b>de</b>, španělštinu <b>es</b>, angličtinu <b>en</b>, francoužštinu <b>fr</b>, ruštinu <b>ru</b>, atd. Oddělujte čárkou.<br>
 (Já jsem to nevymyslel) </p>
 
 <label>Přidat jazyky</label>
 <input type="text" id="zvyraznit_preklady" >
 
 <p><b>Poznámka:</b>Tady napište barvu/barvy, kterými chcete jednotlivé překlady zvýraznit. Pište ve tvaru kód jazyka, barva. Možné barvy jsou yellow (žlutá), green (zelená), a <a href= https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Tabulka_barev#Slovn%C3%AD_k%C3%B3dy_barev target="_blank">jiné názvy barev anglicky</a>. Pokud chcete zadat vlastní barvu, zkopírujte její kód HEX (<a href = https://www.google.com/search?q=color+picker target="_blank">vybírátko barev najdete tady</a>) Oddělujte čárkou.<br>
 </p>
 
 <label>Vybrat barvu</label>
 <input type="text" placeholder= "de, green" id="colour" >
 <br>
 <br>
 <button class="submit" type="submit">Uložit změny</button>
 <button id = "reset" type="reset">Obnovit původní hodnoty</button>
 <br>
 <p id="saved" style="font-family: Consolas;color: green;display:none;">Saved!</p>
 <script src="options.js"></script>
 </form>
 </center>
</body>

</html> 

Sorry that my code is a bit wordy :)

5

1 Answer 1

1

Note: You don't need to post options.html and options.js.

Here is the problem ...

console.log("gggggg");
var zvyraznit = browser.storage.local.get('zvyraznit_preklady'); //v kterých jazycích
zvyraznit.then(function(e){
 var barva = browser.storage.local.get('colour');//.split(","); //seznam jazyk, barva
});

// here ... brava is not defined since it was defined inside another function
barva.then(function(e){
 var current_languages = browser.storage.local.get('jazyky1'); //"španělština"
});

You would need to chain Promises or use async/await, e.g.

var zvyraznit = browser.storage.local.get('zvyraznit_preklady'); //v kterých jazycích
zvyraznit.then(function(e){
 var barva = browser.storage.local.get('colour');//.split(","); //seznam jazyk, barva
 barva.then(function(e){
  var current_languages = browser.storage.local.get('jazyky1'); //"španělština"
 });
});

if you are going to use then(), then it is not always necessary to set variable names, e.g.

browser.storage.local.get('colour').then(function(e){
 browser.storage.local.get('jazyky1').then( /*.......*/ );
});

You can also use async/await.
Note: It is better to declare variables.

(async() => {

 const myCollection1 = document.getElementsByClassName("tocnumber");
 const myCollection2 = document.getElementsByClassName("toctext");
 const languages = []; //jazyky na stránce

 for (let i = 0; i < myCollection1.length; i++) {
  if (Number.isInteger(Number(myCollection1[i].innerText))){
   languages.push(myCollection2[i].innerText);
  } 
 } 
 
 console.log("gggggg");
 const zvyraznit = await browser.storage.local.get('zvyraznit_preklady'); //v kterých jazycích
 const barva = await browser.storage.local.get('colour');//.split(","); //seznam jazyk, barva
 const current_languages = await browser.storage.local.get('jazyky1'); //"španělština"
 
 alert("gucci");

 console.log("p");
 console.log("o", current_languages);

 alert("string");
 console.log(e);
 let current_languages_list = String(e.current_languages).split(",");
 console.log("l",languages);

})();

In above code, it is better to get the storage once, e.g.

 const result = await browser.storage.local.get();
 const zvyraznit = result.zvyraznit_preklady; //v kterých jazycích
 const barva = result.colour;//.split(","); //seznam jazyk, barva
 const current_languages = result.jazyky1; //"španělština" 

If you don't want to use async/await, then here is an example:

browser.storage.local.get().then(process);

function process(storage) {

 const myCollection1 = document.getElementsByClassName("tocnumber");
 const myCollection2 = document.getElementsByClassName("toctext");
 const languages = []; //jazyky na stránce

 for (let i = 0; i < myCollection1.length; i++) {
  if (Number.isInteger(Number(myCollection1[i].innerText))){
   languages.push(myCollection2[i].innerText);
  }
 }

 console.log("gggggg");

 const zvyraznit = storage.zvyraznit_preklady; //v kterých jazycích
 const barva = storage.colour;//.split(","); //seznam jazyk, barva
 const current_languages = storage.jazyky1; //"španělština"

 alert("gucci");

 console.log("p");
 console.log("o", current_languages);

 alert("string");
 console.log(e);
 let current_languages_list = String(e.current_languages).split(",");
 console.log("l",languages);
}

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.