11

I'm looking to included the Latin characters below in a JavaScript regex for a string validation.

ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏàáâãäåæçèéêëìíîïÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßðñòóôõöøùúûüýþÿ

So far I just have a basic string regex.

var stringReg = /[a-zA-Z\-\'\ ]/i;

Thanks in advance. Smccullough

6

I'm using:

/^[A-z\u00C0-\u00ff\s'\.,-\/#!$%\^&\*;:{}=\-_`~()]+$/

as regular expression

var regexp = /[A-z\u00C0-\u00ff]+/g,
 ascii = ' hello !@#$%^&*())_+=',
 latin = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏàáâãäåæçèéêëìíîïÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßðñòóôõöøùúûüýþÿ',
 chinese = ' 你 好 ';

console.log(regexp.test(ascii)); // true
console.log(regexp.test(latin)); // true
console.log(regexp.test(chinese)); // false

Glist: https://gist.github.com/germanattanasio/84cd25395688b7935182

| improve this answer | |
5

Depending on what you need it for, this may not solve your problem, but if it is just input validation you could try stripping all the diacritics from the string, and then just doing a regular [a-zA-Z].

Original source: http://lehelk.com/2011/05/06/script-to-remove-diacritics/

var defaultDiacriticsRemovalMap = [
  {'base':'A', 'letters':/[\u0041\u24B6\uFF21\u00C0\u00C1\u00C2\u1EA6\u1EA4\u1EAA\u1EA8\u00C3\u0100\u0102\u1EB0\u1EAE\u1EB4\u1EB2\u0226\u01E0\u00C4\u01DE\u1EA2\u00C5\u01FA\u01CD\u0200\u0202\u1EA0\u1EAC\u1EB6\u1E00\u0104\u023A\u2C6F]/g},
  {'base':'AA','letters':/[\uA732]/g},
  {'base':'AE','letters':/[\u00C6\u01FC\u01E2]/g},
  {'base':'AO','letters':/[\uA734]/g},
  {'base':'AU','letters':/[\uA736]/g},
  {'base':'AV','letters':/[\uA738\uA73A]/g},
  {'base':'AY','letters':/[\uA73C]/g},
  {'base':'B', 'letters':/[\u0042\u24B7\uFF22\u1E02\u1E04\u1E06\u0243\u0182\u0181]/g},
  {'base':'C', 'letters':/[\u0043\u24B8\uFF23\u0106\u0108\u010A\u010C\u00C7\u1E08\u0187\u023B\uA73E]/g},
  {'base':'D', 'letters':/[\u0044\u24B9\uFF24\u1E0A\u010E\u1E0C\u1E10\u1E12\u1E0E\u0110\u018B\u018A\u0189\uA779]/g},
  {'base':'DZ','letters':/[\u01F1\u01C4]/g},
  {'base':'Dz','letters':/[\u01F2\u01C5]/g},
  {'base':'E', 'letters':/[\u0045\u24BA\uFF25\u00C8\u00C9\u00CA\u1EC0\u1EBE\u1EC4\u1EC2\u1EBC\u0112\u1E14\u1E16\u0114\u0116\u00CB\u1EBA\u011A\u0204\u0206\u1EB8\u1EC6\u0228\u1E1C\u0118\u1E18\u1E1A\u0190\u018E]/g},
  {'base':'F', 'letters':/[\u0046\u24BB\uFF26\u1E1E\u0191\uA77B]/g},
  {'base':'G', 'letters':/[\u0047\u24BC\uFF27\u01F4\u011C\u1E20\u011E\u0120\u01E6\u0122\u01E4\u0193\uA7A0\uA77D\uA77E]/g},
  {'base':'H', 'letters':/[\u0048\u24BD\uFF28\u0124\u1E22\u1E26\u021E\u1E24\u1E28\u1E2A\u0126\u2C67\u2C75\uA78D]/g},
  {'base':'I', 'letters':/[\u0049\u24BE\uFF29\u00CC\u00CD\u00CE\u0128\u012A\u012C\u0130\u00CF\u1E2E\u1EC8\u01CF\u0208\u020A\u1ECA\u012E\u1E2C\u0197]/g},
  {'base':'J', 'letters':/[\u004A\u24BF\uFF2A\u0134\u0248]/g},
  {'base':'K', 'letters':/[\u004B\u24C0\uFF2B\u1E30\u01E8\u1E32\u0136\u1E34\u0198\u2C69\uA740\uA742\uA744\uA7A2]/g},
  {'base':'L', 'letters':/[\u004C\u24C1\uFF2C\u013F\u0139\u013D\u1E36\u1E38\u013B\u1E3C\u1E3A\u0141\u023D\u2C62\u2C60\uA748\uA746\uA780]/g},
  {'base':'LJ','letters':/[\u01C7]/g},
  {'base':'Lj','letters':/[\u01C8]/g},
  {'base':'M', 'letters':/[\u004D\u24C2\uFF2D\u1E3E\u1E40\u1E42\u2C6E\u019C]/g},
  {'base':'N', 'letters':/[\u004E\u24C3\uFF2E\u01F8\u0143\u00D1\u1E44\u0147\u1E46\u0145\u1E4A\u1E48\u0220\u019D\uA790\uA7A4]/g},
  {'base':'NJ','letters':/[\u01CA]/g},
  {'base':'Nj','letters':/[\u01CB]/g},
  {'base':'O', 'letters':/[\u004F\u24C4\uFF2F\u00D2\u00D3\u00D4\u1ED2\u1ED0\u1ED6\u1ED4\u00D5\u1E4C\u022C\u1E4E\u014C\u1E50\u1E52\u014E\u022E\u0230\u00D6\u022A\u1ECE\u0150\u01D1\u020C\u020E\u01A0\u1EDC\u1EDA\u1EE0\u1EDE\u1EE2\u1ECC\u1ED8\u01EA\u01EC\u00D8\u01FE\u0186\u019F\uA74A\uA74C]/g},
  {'base':'OI','letters':/[\u01A2]/g},
  {'base':'OO','letters':/[\uA74E]/g},
  {'base':'OU','letters':/[\u0222]/g},
  {'base':'P', 'letters':/[\u0050\u24C5\uFF30\u1E54\u1E56\u01A4\u2C63\uA750\uA752\uA754]/g},
  {'base':'Q', 'letters':/[\u0051\u24C6\uFF31\uA756\uA758\u024A]/g},
  {'base':'R', 'letters':/[\u0052\u24C7\uFF32\u0154\u1E58\u0158\u0210\u0212\u1E5A\u1E5C\u0156\u1E5E\u024C\u2C64\uA75A\uA7A6\uA782]/g},
  {'base':'S', 'letters':/[\u0053\u24C8\uFF33\u1E9E\u015A\u1E64\u015C\u1E60\u0160\u1E66\u1E62\u1E68\u0218\u015E\u2C7E\uA7A8\uA784]/g},
  {'base':'T', 'letters':/[\u0054\u24C9\uFF34\u1E6A\u0164\u1E6C\u021A\u0162\u1E70\u1E6E\u0166\u01AC\u01AE\u023E\uA786]/g},
  {'base':'TZ','letters':/[\uA728]/g},
  {'base':'U', 'letters':/[\u0055\u24CA\uFF35\u00D9\u00DA\u00DB\u0168\u1E78\u016A\u1E7A\u016C\u00DC\u01DB\u01D7\u01D5\u01D9\u1EE6\u016E\u0170\u01D3\u0214\u0216\u01AF\u1EEA\u1EE8\u1EEE\u1EEC\u1EF0\u1EE4\u1E72\u0172\u1E76\u1E74\u0244]/g},
  {'base':'V', 'letters':/[\u0056\u24CB\uFF36\u1E7C\u1E7E\u01B2\uA75E\u0245]/g},
  {'base':'VY','letters':/[\uA760]/g},
  {'base':'W', 'letters':/[\u0057\u24CC\uFF37\u1E80\u1E82\u0174\u1E86\u1E84\u1E88\u2C72]/g},
  {'base':'X', 'letters':/[\u0058\u24CD\uFF38\u1E8A\u1E8C]/g},
  {'base':'Y', 'letters':/[\u0059\u24CE\uFF39\u1EF2\u00DD\u0176\u1EF8\u0232\u1E8E\u0178\u1EF6\u1EF4\u01B3\u024E\u1EFE]/g},
  {'base':'Z', 'letters':/[\u005A\u24CF\uFF3A\u0179\u1E90\u017B\u017D\u1E92\u1E94\u01B5\u0224\u2C7F\u2C6B\uA762]/g},
  {'base':'a', 'letters':/[\u0061\u24D0\uFF41\u1E9A\u00E0\u00E1\u00E2\u1EA7\u1EA5\u1EAB\u1EA9\u00E3\u0101\u0103\u1EB1\u1EAF\u1EB5\u1EB3\u0227\u01E1\u00E4\u01DF\u1EA3\u00E5\u01FB\u01CE\u0201\u0203\u1EA1\u1EAD\u1EB7\u1E01\u0105\u2C65\u0250]/g},
  {'base':'aa','letters':/[\uA733]/g},
  {'base':'ae','letters':/[\u00E6\u01FD\u01E3]/g},
  {'base':'ao','letters':/[\uA735]/g},
  {'base':'au','letters':/[\uA737]/g},
  {'base':'av','letters':/[\uA739\uA73B]/g},
  {'base':'ay','letters':/[\uA73D]/g},
  {'base':'b', 'letters':/[\u0062\u24D1\uFF42\u1E03\u1E05\u1E07\u0180\u0183\u0253]/g},
  {'base':'c', 'letters':/[\u0063\u24D2\uFF43\u0107\u0109\u010B\u010D\u00E7\u1E09\u0188\u023C\uA73F\u2184]/g},
  {'base':'d', 'letters':/[\u0064\u24D3\uFF44\u1E0B\u010F\u1E0D\u1E11\u1E13\u1E0F\u0111\u018C\u0256\u0257\uA77A]/g},
  {'base':'dz','letters':/[\u01F3\u01C6]/g},
  {'base':'e', 'letters':/[\u0065\u24D4\uFF45\u00E8\u00E9\u00EA\u1EC1\u1EBF\u1EC5\u1EC3\u1EBD\u0113\u1E15\u1E17\u0115\u0117\u00EB\u1EBB\u011B\u0205\u0207\u1EB9\u1EC7\u0229\u1E1D\u0119\u1E19\u1E1B\u0247\u025B\u01DD]/g},
  {'base':'f', 'letters':/[\u0066\u24D5\uFF46\u1E1F\u0192\uA77C]/g},
  {'base':'g', 'letters':/[\u0067\u24D6\uFF47\u01F5\u011D\u1E21\u011F\u0121\u01E7\u0123\u01E5\u0260\uA7A1\u1D79\uA77F]/g},
  {'base':'h', 'letters':/[\u0068\u24D7\uFF48\u0125\u1E23\u1E27\u021F\u1E25\u1E29\u1E2B\u1E96\u0127\u2C68\u2C76\u0265]/g},
  {'base':'hv','letters':/[\u0195]/g},
  {'base':'i', 'letters':/[\u0069\u24D8\uFF49\u00EC\u00ED\u00EE\u0129\u012B\u012D\u00EF\u1E2F\u1EC9\u01D0\u0209\u020B\u1ECB\u012F\u1E2D\u0268\u0131]/g},
  {'base':'j', 'letters':/[\u006A\u24D9\uFF4A\u0135\u01F0\u0249]/g},
  {'base':'k', 'letters':/[\u006B\u24DA\uFF4B\u1E31\u01E9\u1E33\u0137\u1E35\u0199\u2C6A\uA741\uA743\uA745\uA7A3]/g},
  {'base':'l', 'letters':/[\u006C\u24DB\uFF4C\u0140\u013A\u013E\u1E37\u1E39\u013C\u1E3D\u1E3B\u017F\u0142\u019A\u026B\u2C61\uA749\uA781\uA747]/g},
  {'base':'lj','letters':/[\u01C9]/g},
  {'base':'m', 'letters':/[\u006D\u24DC\uFF4D\u1E3F\u1E41\u1E43\u0271\u026F]/g},
  {'base':'n', 'letters':/[\u006E\u24DD\uFF4E\u01F9\u0144\u00F1\u1E45\u0148\u1E47\u0146\u1E4B\u1E49\u019E\u0272\u0149\uA791\uA7A5]/g},
  {'base':'nj','letters':/[\u01CC]/g},
  {'base':'o', 'letters':/[\u006F\u24DE\uFF4F\u00F2\u00F3\u00F4\u1ED3\u1ED1\u1ED7\u1ED5\u00F5\u1E4D\u022D\u1E4F\u014D\u1E51\u1E53\u014F\u022F\u0231\u00F6\u022B\u1ECF\u0151\u01D2\u020D\u020F\u01A1\u1EDD\u1EDB\u1EE1\u1EDF\u1EE3\u1ECD\u1ED9\u01EB\u01ED\u00F8\u01FF\u0254\uA74B\uA74D\u0275]/g},
  {'base':'oi','letters':/[\u01A3]/g},
  {'base':'ou','letters':/[\u0223]/g},
  {'base':'oo','letters':/[\uA74F]/g},
  {'base':'p','letters':/[\u0070\u24DF\uFF50\u1E55\u1E57\u01A5\u1D7D\uA751\uA753\uA755]/g},
  {'base':'q','letters':/[\u0071\u24E0\uFF51\u024B\uA757\uA759]/g},
  {'base':'r','letters':/[\u0072\u24E1\uFF52\u0155\u1E59\u0159\u0211\u0213\u1E5B\u1E5D\u0157\u1E5F\u024D\u027D\uA75B\uA7A7\uA783]/g},
  {'base':'s','letters':/[\u0073\u24E2\uFF53\u00DF\u015B\u1E65\u015D\u1E61\u0161\u1E67\u1E63\u1E69\u0219\u015F\u023F\uA7A9\uA785\u1E9B]/g},
  {'base':'t','letters':/[\u0074\u24E3\uFF54\u1E6B\u1E97\u0165\u1E6D\u021B\u0163\u1E71\u1E6F\u0167\u01AD\u0288\u2C66\uA787]/g},
  {'base':'tz','letters':/[\uA729]/g},
  {'base':'u','letters':/[\u0075\u24E4\uFF55\u00F9\u00FA\u00FB\u0169\u1E79\u016B\u1E7B\u016D\u00FC\u01DC\u01D8\u01D6\u01DA\u1EE7\u016F\u0171\u01D4\u0215\u0217\u01B0\u1EEB\u1EE9\u1EEF\u1EED\u1EF1\u1EE5\u1E73\u0173\u1E77\u1E75\u0289]/g},
  {'base':'v','letters':/[\u0076\u24E5\uFF56\u1E7D\u1E7F\u028B\uA75F\u028C]/g},
  {'base':'vy','letters':/[\uA761]/g},
  {'base':'w','letters':/[\u0077\u24E6\uFF57\u1E81\u1E83\u0175\u1E87\u1E85\u1E98\u1E89\u2C73]/g},
  {'base':'x','letters':/[\u0078\u24E7\uFF58\u1E8B\u1E8D]/g},
  {'base':'y','letters':/[\u0079\u24E8\uFF59\u1EF3\u00FD\u0177\u1EF9\u0233\u1E8F\u00FF\u1EF7\u1E99\u1EF5\u01B4\u024F\u1EFF]/g},
  {'base':'z','letters':/[\u007A\u24E9\uFF5A\u017A\u1E91\u017C\u017E\u1E93\u1E95\u01B6\u0225\u0240\u2C6C\uA763]/g}
];
var changes;
function removeDiacritics (str) {
  if(!changes) {
    changes = defaultDiacriticsRemovalMap;
  }
  for(var i=0; i<changes.length; i++) {
    str = str.replace(changes[i].letters, changes[i].base);
  }
  return str;
}
| improve this answer | |
4

Try this:

/[A-Za-z\u00C0-\u00D6\u00D8-\u00f6\u00f8-\u00ff]+/g
| improve this answer | |
2

Is it enough with:

var stringReg = /[a-zA-Z\-\'\ ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏàáâãäåæçèéêëìíîïÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßðñòóôõöøùúûüýþÿ
]/i;

?

| improve this answer | |
0
Below java script function will work fine, you can add number as well.

function myFunction() {
 var str = "xq234"; 
 var allowChars = "^[a-zA-ZÀ-ÿ]+$";
 var res = str.match(allowChars);
 if(!str.match(allowChars)){
  res="true";
 }
 else {
  res="false";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = res;`enter code here`
| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.