17,192 Reputation

5 today
15 yesterday
5 Nov 9
10 Nov 8
5 Nov 7
5 Nov 6
15 Nov 5
10 Nov 4
5 Nov 2
10 Nov 1
5 Oct 30
5 Oct 29
3 Oct 25
10 Oct 23
10 Oct 22
15 Oct 21
5 Oct 20
10 Oct 18
15 Oct 17
5 Oct 15
5 Oct 14
15 Oct 9
10 Oct 8
10 Oct 4
15 Oct 3
5 Oct 2
10 Oct 1
5 Sep 30
5 Sep 29
5 Sep 28