116,855 Reputation

10 today
+10 6 hours ago upvote
20 yesterday
100 2 days ago
25 Dec 12
95 Dec 11
10 Dec 10
45 Dec 7
30 Dec 6
15 Dec 5
80 Dec 4
68 Dec 3
35 Dec 2
20 Dec 1
50 Nov 30
40 Nov 29
60 Nov 28
55 Nov 27
30 Nov 26
75 Nov 25
20 Nov 24
30 Nov 23
30 Nov 22
60 Nov 21
30 Nov 20
85 Nov 19
10 Nov 18
40 Nov 17
25 Nov 16
30 Nov 15
10 Nov 14