chumakoff
Senior Ruby on Rails developer
354
× 202
13
× 2
6
× 3
4
100
× 28
11
× 8
6
3
× 5
99
× 67
8
× 6
5
× 4
3
× 5
67
× 36
7
× 11
5
× 2
3
× 5
43
× 32
7
× 3
5
3
× 5
34
× 8
7
× 2
4
× 5
3
× 3
28
× 16
7
× 2
4
× 3
3
× 2
23
× 10
6
× 11
4
× 3
3
× 2
22
× 6
6
× 11
4
× 2
3
× 2
20
6
× 8
4
× 2
3
× 2
19
× 8
6
× 4
4
3
19
× 4
6
× 3
4
3
13
× 2
6
× 3
4
3