66,920 Reputation

38 today
20 yesterday
20 2 days ago
10 Nov 20
40 Nov 19
40 Nov 18
40 Nov 17
60 Nov 16
50 Nov 15
10 Nov 13
20 Nov 12
10 Nov 11
10 Nov 9
20 Nov 8
20 Nov 7
30 Nov 6
20 Nov 5
20 Nov 4
30 Nov 3
10 Nov 2
20 Oct 31
50 Oct 30
30 Oct 29
20 Oct 28
22 Oct 27
22 Oct 26
10 Oct 25
20 Oct 24
40 Oct 23
30 Oct 22