130,364 Reputation

60 yesterday
40 2 days ago
30 Dec 2
40 Dec 1
20 Nov 30
20 Nov 29
10 Nov 28
20 Nov 27
40 Nov 26
50 Nov 25
50 Nov 24
20 Nov 23
20 Nov 22
30 Nov 21
40 Nov 20
40 Nov 19
20 Nov 18
20 Nov 17
50 Nov 16
40 Nov 15
10 Nov 14
20 Nov 13
30 Nov 12
20 Nov 11
40 Nov 10
20 Nov 9
10 Nov 8
20 Nov 7
10 Nov 6
30 Nov 5